Udkast til ny bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl

Publiceret 26-08-2014
Høringssvar

Vi har den 8. februar modtaget udkast til ny bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen), som I beder om bemærkninger til. Ændringerne i bekendtgørelsen består i skærpede regler for nedskrivninger på udlån, som måles til amortiseret kostpris.

Realkreditinstitutterne måler realkreditudlån i regnskabet til dagsværdi, jf. § 50, stk. 1 i regnskabsbekendtgørelsen. Samtidig følger institutterne de principper for dagsværdiregulering af udlånet, som er indeholdt i realkreditsektorens redegørelse fra marts 2011 herom. Redegørelsen er fremlagt for Finanstilsynet, som ikke har haft bemærkninger hertil.

Udlån til dagsværdi er efter vores opfattelse som udgangspunkt ikke omfattet af udkastet til ændring i bekendtgørelsen.

I redegørelsen fra marts 2011 blev det slået fast, at når prisoptionen ikke kan anvendes, er metoden til fastlæggelse af størrelsen af en nedskrivning den samme for udlån opgjort til dagsværdi som for udlån opgjort til amortiseret kostpris.

I forslaget til bekendtgørelse er specificeret, hvornår der skal foretages en nedskrivningsberegning. Det skal der, når der foreligger OIV. Dette gælder for udlån under amortiseret kostpris, men ikke for udlån opgjort til dagsværdi.

For udlån til dagsværdi skal man anvende tilgængelig information til fastlæggelse af værdien af det fremtidige cash flow. Det afgørende for, om der skal foretages en nedskrivningsberegning på et realkreditlån, er, om prisoptionen er intakt, dvs. om der er mulighed for at justere priserne som kompensation for ændringer i andre faktorer, der indgår i bestemmelsen af lånets forventede cash flow.

Med baggrund i reglernes væsentlighed ønsker vi et møde med jer, hvor vi kan uddybe vores synspunkt om, at realkreditinstitutterne kan fortsætte institutternes værdiansættelse af realkreditlånet og foretage nedskrivninger efter de gældende principper. Vi imødeser en tilbagemelding fra jer om et møde.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde