Udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning

Publiceret 17-01-2014
Nyhed

Pr. e-mail

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Att.: Christian von Pein ( [email protected] )

Udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning

Vi har den 20. december 2013 fra jer modtaget udkast til ny bekendtgørelse om kapitaldækning, som I beder om vores bemærkninger til.

Efter en gennemgang af udkastet har vi nedenstående bemærkninger hertil.

§ 5

Med § 5 får Finanstilsynet mulighed for at kræve, at oplysninger i bilag 2 skal specificeres yderligere. Det er samtidig et krav, at sådanne oplysninger offentliggøres. Vi finder det betænkeligt, at der kan blive tale om offentliggørelse af oplysninger, som ikke specifikt er fastsat i bekendtgørelsen. Vi finder derfor, at kravet om offentliggørelse af disse oplysninger eller hele § 5 bør udgå.

§ 13

Vi kan konstatere, at den nye § 13 ikke er en gengivelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen § 16, som anført i kommentaren i udkastet med ændringsmarkeringer. Bestemmelsen stammer derimod fra basiskapitalbekendtgørelsen § 16. Bestemmelsen regulerer, hvordan processen, herunder bemyndigelser, i et kreditinstitut omfattet af selskabsloven skal være i forbindelse med indgåelse af en aftale om hybrid kernekapital eller supplerende kapitalelementer med mulighed for konvertering.

I tilknytning hertil vil vi spørge, om det er hensigtsmæssigt at placere bestemmelsen i kapitaldækningsbekendtgørelsen? Umiddelbart er det vores vurdering af bestemmelsen bør indgå i lov om finansiel virksomhed.

I øvrigt er der, som vi ser det, tale om en dansk regel, der regulerer de selskabsretlige forhold ved udstedelse af hybrid kernekapital eller supplerende kapital med mulighed for konvertering. Hvordan harmonerer reglen med den nye lovgivning fra EU (CRR/CRDIV)?


§ 16

Der er i bekendtgørelsesudkastet lagt op til indførelse af bødestraf på områder, hvor der efter den gældende kapitaldækningsbekendtgørelse ikke var bødestraf. Vi savner en reference til en hjemmel i CRR/CRD IV til at udvide området for bødestraf.


Bilag 1, pkt. 61

Det foreslås at overveje at indsætte en henvisning til den relevante metode i CRR.


Bilag 2

Vi stiller spørgsmål ved, om kravene til offentliggørelse af oplysninger i bilag 2 er fuldt ud i overensstemmelse med adgang hertil i CRR-forordningen. Umiddelbart er det vores vurdering, at nogle af kravene går videre, end hvad der er foreneligt med forordningen. Vi imødeser en revurdering af de stillede krav til oplysninger.

***********

Vi imødeser en tilbagemelding på de anførte punkter, inden bekendtgørelsen udstedes.

Med venlig hilsen

Mette Saaby Pedersen

Download høringssvaret her. (40 kb)