Finansrådet og Børsmæglerforeningen hilser nye regler for værdipapirmarkederne (MiFID II) velkomne

Publiceret 16-01-2014

EU nåede sent den 14. januar 2014 til enighed om nye rammebetingelser for værdipapirmarkederne, det såkaldte MiFID-direktiv (Markets in Financial Instruments Directive)*.

Direktivet har været igennem en gennemgribende revision siden den første udgave af MiFID trådte i kraft i november 2007. Revisionen har haft til formål, at afhjælpe de uhensigtsmæssigheder direktivet har afstedkommet og samtidig imødekomme G20’s handelsforpligtelse for OTC-derivater.  

Direktivet dækker stort set alle forhold inden for værdipapirhandel. Finansrådet og Børsmæglerforeningen har i særlig grad interesse inden for områderne markedsstruktur, gennemsigtighed og investorbeskyttelse. 

Markedsstruktur for aktier

Vi er tilfredse med, at organiseret handel med aktier fremover skal ske på multilaterale og velregulerede handelspladser. Det betyder, at de uregulerede handelsplatforme, som siden 2007 har tiltrukket en stigende del af aktieomsætningen, enten skal lukkes eller omdannes til regulerede handelspladser.  

De nye regler bevirker, at regulerede handelspladser i fair konkurrence kan sikre velfungerende aktiemarkeder til at understøtte virksomhedernes kapitalbehov (også for små og mellemstore virksomheder) samt investorernes placeringsbehov.

Markedsstruktur for obligationer og derivater

G20-handelsforpligtelsen er søgt imødekommet ved at introducere en ny type handelsplatform (Organiseret Handelsfacilitet (OHF)), hvorpå OTC-derivater og andre instrumenter end aktier kan handles. Vi anerkender behovet for en ny type handelsplads til OTC-derivater, men vi mener samtidig, at de nye handelsregler kan hæmme handelsomfanget betydeligt og dermed hindre kunders mulighed for at afdække risici. 

I det nye direktiv udvides værdipapirhandlerens forpligtelser til løbende at stille købs- og salgspriser til rådighed over for kunder. Forpligtelsen omfatter i dag p.t. likvide aktier op til en vis ordrestørrelse, typisk 7500 euro. Fremadrettet vil forpligtelsen også omfatte udvalgte obligationer og andre instrumenter. 

Vi hilser den nye forpligtelse velkommen, da der er taget hensyn til, at eksempelvis aktier og obligationer er grundlæggende meget forskellige instrumenter, der handles på forskellig vis, i forskellige størrelser og med forskellige typer af modparter. 

High Frequency Trading

Det er positivt, at virksomheder, der tilbyder High Frequency Trading (som hidtil har været undtaget MiFID-reguleringen), nu bliver omfattet af MiFID II og fremover skal leve op til samme krav som værdipapirhandlere. 

Gennemsigtighed

Ved implementeringen af MiFID I i 2007 blev aktiemarkederne underlagt betydelig transparens. Ved MiFID II udstrækkes transparensen til at omfatte andre instrumenter som obligationer og derivater. Vi anerkender behovet for øget gennemsigtighed.

I Danmark har vi allerede et omfattende transparensregime for obligationer, så der vil ikke opleves de store forandringer. Transparensregler på derivater er derimod nye og de præcise detailregler for både obligationer og derivater skal nu udformes under hensyntagen til instrumenternes karakteristika.
 

Investorbeskyttelse

Investorbeskyttelsen øges i MiFID II. Der introduceres blandt andet større krav til registrering af handler, der indgås via telefonsamtaler og kundemøder samt begrænsninger på adgang til brug af provisioner. Dermed imødekommer de nye regler behovet for at opdatere investorbeskyttelsesreglerne, så de følger udviklingen på værdipapirmarkederne.  
 
________________________________________________ 
* De endelige tekster foreligger endnu ikke. I tillæg vil en række af bestemmelserne skulle uddybes i såkaldte niveau 2 regler, hvilket sker i den kommende tid.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør