Bekendtgørelse om udarbejdelse af genopretningsplaner

for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Publiceret 05-03-2014
Høringssvar

Vi har den 14. februar 2014 fra jer modtaget udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I, som I beder om vores bemærkninger til. Efter gennemgang af udkastet har vi nedenstående bemærkninger hertil.

Vi har noteret, at bekendtgørelsen giver mulighed for at dispensere på en række områder. Vi ser gerne, at dispensationsmulighederne udvides således, at der kun skal udarbejdes genopretningsplaner på niveau med det højest konsoliderede kreditinstitut i en finansiel koncern. Genopretningsplanerne skal dog indeholde en konkret beskrivelse af de enkelte institutter i en finansiel koncern, og hvorledes de skal håndteres.

Udarbejdelse af genopretningsplaner kræver betydelige ressourer i de finansielle virksomheder, ligesom der skal indgå strategiske muligheder. Disse forhold kan efter vores opfattelse gøre det svært for realkreditinstitutterne at nå at udarbejde genopretningsplanerne på et tilstrækkeligt betryggende grundlag til fremsendelse til jer senest den 1. oktober 2014. Vi finder det derfor hensigtsmæssigt at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet til 1. januar 2015. I øvrigt viser erfaringerne omkring udarbejdelse af genopretningsplaner, at udarbejdelsesperioden er mellem 6 til 12 måneder.

Vi forudsætter, at genopretningsplanerne er fortrolige, og alene skal være en plan, der aftales mellem det enkelte institut og Finanstilsynet. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke fremgår af udkast til krisestyringsdirektivet (BRRD), at en genopretningsplan skal indeholde oplysninger om mulige fusionsparter, jf. kravet herom i bekendtgørelsesudkastets § 2, stk. 1, nr. 5.

Vi skal dernæst understrege, at det enkelte instituts genopretningsplan ikke bør indeholde en for høj grad af automatik, men tværtimod være fleksibel, så der kan tages hensyn til specifikke omstændigheder i situationen. Genopretningsplanerne vil få størst virkning, hvis de snarere er at betragte som en række optioner for ledelsen i et stressscenarie.

Endelig ser vi gerne, at Finanstilsynet vil indgå i en tæt dialog i udarbejdelsesfasen for genopretningsplaner med de enkelte institutter for at sikre en effektiv proces frem mod en godkendelse af genopretningsplanerne.

Vi ser frem til en indarbejdelse af de anførte kommentarer i den endelig bekendtgørelse om genopretningsplaner.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde