Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Regler for fastsættelse af Tomorrow/Next-renten i DKK

Beregningen af T/N-renten er baseret på daglige indberetninger fra et antal pengeinstitutter.

Hvert pengeinstitut indberetter omfanget af usikrede, kronedenominerede T/N-interbankudlån (deposit lending) og den vægtede, gennemsnitlige rente for disse udlån. Der indberettes på alle danske bankdage. Omsætning, som ikke følger danske bankdage, skal ikke indberettes.

Pengemarkedsudlån opgøres som forretninger handlet med danske og udenlandske pengeinstitutter. De indberettede pengemarkedsforretninger er eksklusiv koncerninterne handler og eksklusiv handel med Danmarks Nationalbank.

Indberetningen foregår med én bankdags forsinkelse. Eksempelvis indberettes mandagens udlån senest om tirsdagen. Data indberettes til Nasdaq senest kl. 10.00 CET med oplysninger om udlånsforretninger fra den foregående bankdag. De daglige oplysninger dækker udlån, som er handlet i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 17.00 CET. Summen af de enkelte udlån opgøres i mio.kr., og renten udregnes som et vejet gennemsnit med fire decimaler.
T/N-satsen beregnes efter rentekonventionen på det danske pengemarked, der er ACT/360.

Nasdaq beregner på grundlag af indberetningerne en gennemsnitlig rente, hvor hvert pengeinstituts rente indgår med en vægt svarende til instituttets andel af det samlede indberettede udlån.

Beregning af T/N renten ved lav omsætning

Såfremt den samlede indberettede omsætning er mindre end 3.000 mio. DKK skal beregningen af T/N-renten suppleres med kvoterede satser.

T/N komiteen udpeger et panel af pengeinstitutter, som deltager i T/N-indberetningen, som kan forventes at kunne kvotere en T/N-sats før kl. 11.00. Kvoteringen skal være baseret på, hvilken rente banken ville have stillet overfor de øvrige T/N indberettere i T/N markedet dagen før, under hensyntagen til øvrige relevante markedspriser. Der skal kvoteres en T/N-sats med fire decimaler. Der fastsættes nærmere regler herom i en særskilt vejledning udarbejdet af T/N indberetterne.

Alle pengeinstitutter, der deltager i T/N-indberetningen, har ret til at blive optaget i panelet, der skal kvotere en T/N-sats. Alle medlemmer af panelet har pligt til at kvotere, når de bliver anmodet herom. Misligholdelse af denne forpligtelse medfører automatisk eksklusion af panelet, med mindre det skyldes force majeure, herunder forstås også varslet strejke.

Kvoteringen tager udgangspunkt i de tekniske specifikationer for T/N-renten.

Ved beregning af T/N-renten skal panelbankerne indberette de kvoterede rentesatser til Nasdaq efter følgende metode: 

Ved en samlet indberettet omsætning på under 3.000 mio. DKK trækkes den faktiske omsætning fra 3.000 mio. DKK. Det resterende beløb deles ligeligt med antallet af panelbanker, som skal kvotere en T/N rentesats. Dette beløb skal rundes op til nærmeste hele mio. DKK.

Har panelbanken haft omsætning, skal denne lægges til det ovennævnte beløb, og der beregnes en vægtet rente af det samlede beløb, inden der indberettes på ny.

Har en indberetter, som ikke er en panelbank haft omsætning, skal denne omsætning og den vægtede rente indberettes til Nasdaq på ny.
Offentliggørelse

T/N-renten offentliggøres med fire decimaler kl. 12.00 på indberetningsdagen på Nasdaqs hjemmeside. En offentliggjort T/N fixing, der indeholder kvoterede satser, vil blive markeret med en bemærkning om, at rentesatsen er helt eller delvist kvoteret. De enkelte pengeinstitutters kvoterede satser vises ligeledes på Finans Danmarks hjemmeside.

Reglerne for deltagelse og beregningen af T/N-renten vises også på Finans Danmarks hjemmeside. En aktuel oversigt over, hvilke banker der deltager i kvoteringen vises ligeledes på Finans Danmarks hjemmeside.

Hvis Nasdaq efter offentliggørelsen konstaterer fejl i T/N-fixingen, vil denne blive rettet, og den tilrettede nyhed vil blive offentliggjort hurtigst muligt. Rettelse af fejl kan dog senest ske en time efter offentliggørelse.

T/N-Komiteen

Finans Danmark varetager administrationen af T/N, mens Nasdaq forestår den daglige T/N-beregning.

I tilknytning til T/N-renten er der etableret en komité i regi af Finans Danmark til behandling af spørgsmål vedrørende T/N-renten, herunder fastsættelse af indberetterkreds. Komiteen består af samtlige T/N-indberettere. Nasdaq deltager med status af observatør.

Pengemarkedskomitéen

Finans Danmarks Pengemarkedskomité har til hovedformål at sikre kvaliteten af Finans Danmarks pengemarkedsrenter. Komiteen behandler som udgangspunkt sager i relation til Finans Danmark kvoterede referencerenter. Komiteen behandler endvidere spørgsmål i relation til kvoterede Tom/Next satser i sin egenskab af egenkontrolorgan.
________________________________________________
1) Usikret udlån i overensstemmelse med definitionen af Tomorrow/Next-renten.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde