Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Regler for deltagelse i indberetning af Tomorrow/Next-renten i DKK

Finans Danmark administrerer T/N-reglerne, mens Nasdaq står for den daglige T/N-beregning.

I tilknytning til indberetningen af T/N-renten er der etableret en komité i regi af Finans Danmark til behandling af spørgsmål vedrørende T/N-renten, herunder fastsættelse af indberetterkreds. Komiteen består af samtlige T/N-indberettere. 

Nasdaq deltager i komiteen med status af observatør.

Betingelser for at blive optaget som indberetter af T/N-renten
Som udgangspunkt kan ethvert pengeinstitut, som er en aktiv deltager i DKK-pengemarkedet efter invitation fra T/N-komiteen, optages som T/N-indberetter. En invitation kan eventuelt ske på baggrund af en henvendelse til T/N-komiteen.

Alle T/N-indberettere, uanset nationalitet, indberetter til Nationalbankens til enhver tid aktuelle pengemarkedsstatistik.

Det er en forudsætning, at det pågældende pengeinstitut er aktiv i DKK-pengemarkedet. Dette dokumenteres over for T/N-komiteen ved, at pengeinstituttet er prøveindberetter i 60 bankdage, hvor der skal indberettes omsætning i minimum 30 bankdage. I praksis skal det pågældende pengeinstitut indsende de aktuelle tal til Nasdaq på samme måde som de T/N-indberettere, der allerede er optaget i ordningen, jf. "Regler for fastsættelse af Tomorrow/Next i DDK". Prøveperioden påbegyndes når T/N-komi¬te¬en har godkendt ansøgningen om optagelse.

Ved førstkommende T/N-komitémøde fremlægger Nasdaq en oversigt over, hvorledes T/N renterne har set ud i den pågældende periode og derefter en oversigt over, hvordan renten ville have set ud, hvis det pågældende pengeinstituts indberetninger var medtaget. Af denne oversigt fremgår også, hvor mange dage pengeinstituttet har indberettet omsætning.

Formalia ved optagelse

Når T/N-komiteen har vurderet det samlede billede af et pengeinstitut, som ønsker optagelse, optages dette som T/N-indberetter som udgangspunkt ved enstemmighed, dog således, at et enkelt medlem ikke har vetoret. I den samlede vurdering af en ansøger indgår blandt andet, om den fiktive opgørelse af T/N-renten, hvor det pågældende pengeinstituts indberetninger indgår, er genkendelig (dvs. afspejler markedspriserne) for komiteens medlemmer. Komiteen beslutter i den forbindelse datoen for, hvor den løbende indberetning påbegyndes.

Genindtrædelse som T/N-indberetter kan ske ved, at komiteen med kvalificeret flertal (2/3) beslutter dette uden prøveperiode. Er der ikke kvalificeret flertal for at tillade uformel genindtrædelse, skal det pågældende pengeinstitut gennem den normale optagelsesprocedure. Komiteen beslutter i den forbindelse, hvornår genindtrædelse kan ske.

De ansvarlige chefer i henhold til pengeinstituttets tegningsregler underskriver en erklæring på tro og love om at ville indberette i overensstemmelse med T/N-retningslinjerne. Denne erklæring sendes til Finans Danmark.

Udtrædelse og ekskludering

Et pengeinstitut kan på egen begæring udtræde af ordningen som T/N-indberetter. Udtrædelse skal ske med skriftligt varsel til T/N-komiteen inden månedens udgang (løbende måned) med virkning ved udgangen af følgende måned.

Hvis en T/N-indberetter ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til T/N-regelsæt, kan de øvrige medlemmer af komiteen ved kvalificeret flertal (2/3) beslutte, at det pågældende pengeinstitut ekskluderes fra kredsen af T/N-indberettere (og af T/N-komiteen). Dette gælder også, hvis et kvalificeret flertal (2/3) finder, at en T/N-indberetter ikke indberetter retvisende satser.

Eksklusion af en T/N-indberetter har virkning fra det tidspunkt, komiteen træffer beslutning herom og meddeles derefter Nasdaq.

Komiteen kan ved enstemmighed beslutte at ekskludere en T/N indberetter, som vurderes ikke længere at være aktiv på det danske pengemarked.

Når T/N-komiteen behandler en sag om en enkelt indberetters forhold, herunder om eventuel eksklusion, har det pågældende pengeinstitut ikke stemmeret, men har ret til at udtale sig.

Hvis et medlem af T/N-komiteen bliver opmærksom på uregelmæssigheder, kan dette anmode om, at der straks indkaldes til og afholdes et møde om sagen. T/N-komiteen kan med simpelt flertal beslutte, at der skal udarbejdes en statistik over T/N-indberetningen på konkrete dage i en anonymiseret stand. Nasdaq udarbejder denne statistik og forelægger den for T/N-komiteen.

En eventuel beslutning om eksklusion af en indberetter og medlem af T/N-komiteen skal efterfølgende godkendes af Finans Danmarks bestyrelse. Denne efterfølgende godkendelsesprocedure har ikke opsættende virkning. Bliver eksklusionen omstødt af Finans Danmarks bestyrelse, genindtræder det pågældende pengeinstitut i ordningen tre dage efter beslutningen herom. 

Komiteens arbejdsopgaver

I tilknytning til T/N-indberetningerne er der etableret en komité, hvor Nasdaq deltager med status af observatør. Komiteens hovedformål er at sikre kvaliteten af T/N-indberetningen. Komiteen består af alle T/N-indberetterne. 

Komiteens arbejdsopgaver er:

At stille forslag til potentielle nye T/N-indberettere
At godkende nye T/N-indberettere
At følge udviklingen i T/N-fixingen på baggrund af det materiale, som Nasdaq udarbejder til T/N-komiteens møder
At drøfte genoptagelse af en T/N-indberetter
At tage skridt til eksklusion af en T/N-indberetter, som ikke overholder Reglerne for fastsættelse af Tomorrow/Next
At mødes ca. fire gange årligt, samt deltage i eventuelle telefonkonferencer.
At udpege et panel af pengeinstitutter, som deltager i T/N-indberetningen, som kan forventes at kunne kvotere en T/N-sats før kl. 10.30. 
Ved opgørelse af stemmer i forbindelse med T/N-komiteens beslutninger medtælles kun de fremmødte medlemmer.

Nasdaq deltager i komiteen med status af observatør. I den forbindelse udarbejder og formidler Nasdaq materiale til brug for komiteens arbejde.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde