Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Regler for fastsættelse af SWAP-referencerentefixing

En renteswap (Interest Rate Swap (IRS)) er en kontrakt på bytte af rentebetalinger i samme valuta - fra variabel til fast rente eller omvendt. På indgåelsestidspunktet aftales en nominel hovedstol samt vilkår for det variable og faste "ben" i swappen. Der sker ingen udveksling af hovedstolen, og det eneste, der fysisk betales mellem de to parter, som har indgået en swap, er forskellen på den faste og variable rentebetaling på hovedstolen på terminstidspunktet.

SWAP-referencerentefixing
Dette dokument beskriver procedurerne for indberetning, beregning og offentliggørelse af en dansk SWAP-referencerentefixing.

Deltagende banker indberetter deres mid-satser for alle løbetider fra to til 10 år mod en seksmåneders CIBOR og følger kutymen på det danske renteswapmarked, (valør; t+2, dagekonventionen; 30/360, bankdage; København, modified following) på alle danske bankdage.

Enhver stiller skal lade sin SWAP-referencerentekvotering reflektere et så realistisk renteniveau som muligt. Ingen SWAP-referencerentestiller er forpligtet til at indgå aftaler på sin stillede kvotering til de andre stillere.

SWAP-referencerenten kvoteres af hver stiller med fire decimaler. Kvoteringen sker kl. 11.00 og sendes til den aktuelle beregner inden kl. 11.10.

Indberetningen sker ved brug af det tekniske set-up, som er vedtaget af komiteen.

Beregning af referencerenter
SWAP-referencerentefixingen beregnes umiddelbart efter kl. 11.10. Alle stillerne modtager straks herefter en mail, hvor stillerens egne satser fremgår. Hvis stillleren afviger mere end 3 bp fra medianen, vil dette være angivet i mailen. Stilleren har herefter mulighed for at rette eventuelle fejl inden kl. 11.20.

Umiddelbart efter kl. 11.20 foretages den endelige beregning af referencerenter, og kun satser, som er modtaget af beregneren senest kl. 11.20, indgår. Fejlretningsmuligheden er beregnet på undtagelsestilfælde.

Beregningen af SWAP-referencerenten er baseret på daglige indberetninger fra de deltagende banker og sparekasser ud fra følgende:

Der kvoteres og indberettes på alle danske bankdage.
Stillere med hjemsted i London har dog ikke nogen kvoteringsforpligtelse på UK-bankhelligdage.
Der beregnes en gennemsnitlig rente, hvor hvert pengeinstituts satser indgår med lige vægt på baggrund af aktuelle indberetninger.
Der beregnes en SWAP-referencerentefixing for hver enkelt periode. Beregningen tager udgangspunkt i antallet af stillere. Ved otte stillere eller flere udelades de to højeste og de to laveste satser, og der beregnes et simpelt gennemsnit af de resterende satser. Ved syv til fire stillere udelades den højeste og den laveste sats, og der beregnes et simpelt gennemsnit af de resterende satser. Hvis der er færre end fire stillere, beregnes ingen referencerente.
På UK-bankhelligdage er kravet dog, at der minimum skal være tre stillere. Hvis der på disse dage kun er tre stillere, indgår alle de stillede satser i beregningen af gennemsnittet.
I fixingen indgår alene de satser, som er indberettet rettidigt.
Hvis manglende indberetning skyldes åbenbare fejl som fx systemfejl eller lignende og ikke en forglemmelse, kan disse dog efter omstændighederne tælle med, hvis den enkelte stiller kontakter beregneren, inden satserne beregnes kl. 11.20.
Indberetninger, der afviger markant fra medianen, sorteres fra, inden fixingen beregnes.
Offentliggørelse
Den beregnede SWAP-referencerentesats offentliggøres med fire decimaler kl. 11.30.

De enkelte stilleres satser offentliggøres på Finans Danmarks hjemmeside.

Reglerne for fastsættelse af SWAP-referencerenten er tilgængelige på Finans Danmarks hjemmeside.

Kompetencefordeling
Finans Danmark varetager administrationen af SWAP-referencerentekvoteringen. Finans Danmark indgår aftale med en vendor som indsamler, beregner og offentliggør de daglige fixinger.

Komiteen
I tilknytning til CIBOR- og SWAP-referencerentefixingerne etableres en komité. Komiteens hovedformål er at sikre kvaliteten af CIBOR- og SWAP-referencerentestillerne og deres kvoteringer.

Komiteens medlemmer udpeges af Finans Danmarks bestyrelse. Valgbarhed forudsætter et ansættelsesforhold hos en CIBOR- eller SWAP-referencerente¬stiller. Ophører ansættelsesforholdet, ophører medlemskabet af komiteen automatisk. Den pågældende CIBOR- eller SWAP-referencerentestiller kan derefter vælge at indstille en ny person til medlem af komiteen. Valgbarhed til komiteen forudsætter et indgående kendskab til det danske finansiellemarked, samt at den pågældende ikke kvoterer CIBOR- og SWAP-reference¬renterne på daglig basis. Finans Danmark er sekretariat for komiteen og deltager i komiteens møder uden stemmeret.

Komiteen behandler alle spørgsmål vedrørende SWAP-referencerenten, herunder fastsættelse af kredsen af stillere. Reglerne herfor fremgår af "Regler for deltagelse som referencerentestiller i renteswapmarkedet".

Aktuelle stillere
Der er p.t. følgende SWAP referencerente stillere:

Danske Bank, København
Jyske Bank, Silkeborg
Nordea Bank, København
Nykredit Bank, København
SE Banken, København

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde