Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Regler for deltagelse som referencerentestiller i renteswapmarkedet

En renteswap (Interest Rate Swap (IRS)) er en kontrakt på bytte af rentebetalinger i samme valuta fra variabel til fast rente eller omvendt. På indgåelsestidspunktet aftales en nominel hovedstol samt vilkår for det variable og faste "ben" i swappen. Der sker ingen udveksling af hovedstolen, og det eneste, der fysisk betales mellem de to parter, som har indgået en swap, er forskellen på den faste og variable rentebetaling på hovedstolen på terminstidspunktet.

Referencerenter
Nærværende regler regulerer betingelserne for deltagelse i den daglige kvotering af referencerentesatser for danske renteswaps.

SWAP-referencerentefixingen udarbejdes for følgende perioder: 2 -10 år. 

Enhver stiller skal lade sin SWAP-referencerentekvotering reflektere et så realistisk renteniveau som muligt. Ingen SWAP-referencerentestiller er dog forpligtet til at indgå aftaler på sin stillede kvotering til de andre stillere.

Finans Danmark varetager administrationen af reglerne for fastsættelse af og reglerne for deltagelse i SWAP-referencerenterne.

De nærmere regler for den daglige fastsættelse og kvotering af SWAP-referencerentesatserne fremgår af "Regler for fastsættelse af SWAP-referencerentefixing". Heraf fremgår også betingelserne for indsamling og udregning af fixingen.

Der kvoteres SWAP-rentesatser på alle danske bankdage. Dog har stillere med hjemsted i London ikke nogen kvoteringsforpligtelse på UK-bankhelligdage.

Betingelser for deltagelse i SWAP-referencerentestillelsen
Enhver bank eller sparekasse, der er en aktiv deltager i det danske renteswapmarked kan optages som SWAP-referencerentestiller. Ansøgeren kan pålægges at dokumentere sin aktive deltagelse i det danske renteswapmarked.

I vurderingen af, om den pågældende bank eller sparekasse er aktiv i det danske renteswapmarked, lægges der vægt på, om den pågældende fx er market-maker eller i øvrigt kendes som en jævnlig markedsdeltager i produkterne.

I vurderingen indgår endvidere resultaterne af en periode, hvor den pågældende prøveindberetter. Prøveperioden har til hensigt at teste kvaliteten af de stillede satser på de enkelte løbetider og ansøgerens evne til at overholde indberetningsreglerne. Prøveperioden påbegyndes efter komiteens nærmere beslutning. Prøveperioden kan efter komiteens vurdering være på op til to måneder.

En SWAP-referencerentestiller skal teknisk kunne indberette rentesatserne. De tekniske retningslinjer fastlægges komiteen.
Referencerenter
Nærværende regler regulerer betingelserne for deltagelse i den daglige kvotering af referencerentesatser for danske renteswaps.

SWAP-referencerentefixingen udarbejdes for følgende perioder: 2 -10 år. 

Enhver stiller skal lade sin SWAP-referencerentekvotering reflektere et så realistisk renteniveau som muligt. Ingen SWAP-referencerentestiller er dog forpligtet til at indgå aftaler på sin stillede kvotering til de andre stillere.

Finans Danmark varetager administrationen af reglerne for fastsættelse af og reglerne for deltagelse i SWAP-referencerenterne.

De nærmere regler for den daglige fastsættelse og kvotering af SWAP-referencerentesatserne fremgår af "Regler for fastsættelse af SWAP-referencerentefixing". Heraf fremgår også betingelserne for indsamling og udregning af fixingen.

Der kvoteres SWAP-rentesatser på alle danske bankdage. Dog har stillere med hjemsted i London ikke nogen kvoteringsforpligtelse på UK-bankhelligdage.

Betingelser for deltagelse i SWAP-referencerentestillelsen
Enhver bank eller sparekasse, der er en aktiv deltager i det danske renteswapmarked kan optages som SWAP-referencerentestiller. Ansøgeren kan pålægges at dokumentere sin aktive deltagelse i det danske renteswapmarked.

I vurderingen af, om den pågældende bank eller sparekasse er aktiv i det danske renteswapmarked, lægges der vægt på, om den pågældende fx er market-maker eller i øvrigt kendes som en jævnlig markedsdeltager i produkterne.

I vurderingen indgår endvidere resultaterne af en periode, hvor den pågældende prøveindberetter. Prøveperioden har til hensigt at teste kvaliteten af de stillede satser på de enkelte løbetider og ansøgerens evne til at overholde indberetningsreglerne. Prøveperioden påbegyndes efter komiteens nærmere beslutning. Prøveperioden kan efter komiteens vurdering være på op til to måneder.

En SWAP-referencerentestiller skal teknisk kunne indberette rentesatserne. De tekniske retningslinjer fastlægges komiteen.

Procedure ved optagelse
Ansøgning om optagelse som SWAP-referencerentestiller sendes til Finans Danmark, og ansøgningen behandles derefter på det førstkommende møde i komiteen, som er overordnet ansvarlig for SWAP-referencerenterne.

Hvis prøveperioden forløber tilfredsstillende, indstiller komiteen til Finans Danmarks bestyrelse, at det pågældende pengeinstitut optages som SWAP-referencerentestiller.

Ansøgningen kan afvises af komiteen uden forudgående prøveperiode, såfremt ansøgeren ikke formår at fremlægge dokumentation for sin aktive deltagelse i det danske renteswapmarked.

På førstkommende komitémøde efter prøveperiodens udløb fremlægges de indberettede rentesatser samt en oversigt over, hvorledes SWAP-referencerentefixingerne ville have set ud, hvis den pågældende ansøgers kvoteringer var medtaget.

Hvis prøveperioden forløber tilfredsstillende, og hvis det samlede billede af en ansøger viser, at den pågældende er en aktiv deltager i det danske renteswapmarked, oversender komiteen indstilling om optagelse til Finans Danmarks bestyrelse.

I den samlede vurdering af en ansøger og forløbet af prøveperioden lægges der vægt på, om den fiktive opgørelse af SWAP-referencerentefixingerne, hvor den pågældende banks eller sparekasses kvoterede satser indgår, er genkendelig (dvs. afspejler markedspriserne) for komiteens medlemmer. Dette ses blandt andet ved, at den pågældende som udgangspunkt ikke falder mere end tre basispunkter uden for fixingen, hvilket svarer til den automatiske kontrol af de indberettede rentesatser.

Komiteen beslutter datoen for, hvornår den løbende indberetning påbegyndes.

Genindtrædelse som SWAP-referencerentestiller kan ske ved, at komiteen med kvalificeret flertal (2/3) beslutter dette uden prøveperiode. Er der ikke kvalificeret flertal for at tillade uformel genindtrædelse, skal det pågældende pengeinstitut gennem den normale optagelsesprocedure. Komiteen beslutter i den forbindelse, hvornår genindtrædelse kan ske. Beslutning om genindtrædelse skal ikke forelægges Finans Danmarks bestyrelse.

De ansvarlige chefer i henhold til bankens eller sparekassens tegningsregler underskriver en erklæring på tro og love om at ville indberette i overensstemmelse med retningslinjerne for SWAP-referencerentefixingen. Denne erklæring sendes til Finans Danmark.

Udtrædelse og ekskludering
Et pengeinstitut kan på egen begæring udtræde af ordningen som SWAP-referencerentestiller. Udtrædelse skal ske med skriftligt varsel til komiteen inden månedens udgang (løbende måned) med virkning ved udgangen af følgende måned.

Hvis en stiller ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til regelsættet eller ikke længere er en aktiv deltager i det danske renteswapmarked, kan de øvrige medlemmer af komiteen ved kvalificeret flertal (2/3) beslutte, at den pågældende bank eller sparekasse ekskluderes fra kredsen af stillere (og dermed af komiteen). Dette gælder også, hvis et kvalificeret flertal (2/3) finder, at en stiller ikke kvoterer retvisende satser. I afgørelsen af, om en SWAP-referencerentestiller ikke længere er aktiv, inddrages de samme elementer som ved optagelse i ordningen.

Eksklusion af en stiller har virkning fra det tidspunkt, komiteen træffer beslutning herom.

Såfremt det pågældende pengeinstitut er repræsenteret i komiteen, har det pågældende pengeinstitut ikke stemmeret, men har ret til at udtale sig, når komiteen behandler en sag om denne stillers forhold, herunder om eventuel eksklusion.

En eventuel beslutning om eksklusion af en stiller skal efterfølgende godkendes af Finans Danmarks bestyrelse. Denne efterfølgende godkendelsesprocedure har ikke opsættende virkning. Bliver eksklusionen omstødt af Finans Danmarks bestyrelse, genindtræder det pågældende pengeinstitut i ordningen hurtigst muligt. 

Komiteen
I tilknytning til CIBOR- og SWAP-referencerentefixingerne etableres en komité. Komiteens hovedformål er at sikre kvaliteten af CIBOR- og SWAP-referencerentestillerne og deres kvoteringer.

Komiteens medlemmer udpeges af Finans Danmarks bestyrelse. Valgbarhed forudsætter et ansættelsesforhold hos en CIBOR- eller SWAP-referencerentestiller. Ophører ansættelsesforholdet, ophører medlemskabet af komiteen automatisk. Den pågældende CIBOR- eller SWAP-referencerentestiller kan derefter vælge at indstille en ny person til medlem af komiteen. Valgbarhed til komiteen forudsætter et indgående kendskab til det danske finansiellemarked, samt at den pågældende ikke kvoterer CIBOR- og SWAP-referencerenterne på daglig basis. Finans Danmark er sekretariat for komiteen og deltager i komiteens møder uden stemmeret.

Komiteen behandler alle spørgsmål vedrørende SWAP-referencerenten, herunder fastsættelse af kredsen af stillere.

Møder i komiteen
Møder i komiteen for SWAP-referencerenten afholdes efter behov ca. 2-3 gange pr år. Indkaldelse til de ordinære møder skal ske med et passende varsel.

Hvis et medlem af komiteen eller en stiller bliver opmærksom på uregelmæssigheder, kan dette anmode om, at der straks indkaldes til og afholdes et møde om sagen. Møde kan evt. afholdes helt eller delvist pr. telefon eller elektronisk.

Komiteens arbejdsopgaver vedrørende SWAP-referencerentefixingen
Komiteens hovedformål er at sikre kvaliteten af kvoteringen samt at udvikle og følge op på dette produktområde.

Komiteens arbejdsopgaver er:

at stille forslag til potentielle nye stillere
at vurdere nye stillere og beslutte, om ansøgningen skal oversendes til endelig godkendelse i Finans Danmarks bestyrelse
at opdatere og revidere regelsættet ud fra gældende markedsforhold
at følge udviklingen i SWAP-referencerentefixingen på baggrund af det materiale, som udarbejdes til komiteens møder
at drøfte genoptagelse af en stiller
at tage skridt til eksklusion af en stiller, som ikke overholder "Regler for fastsættelse af SWAP-referencerentefixing"
at deltage i komiteens møder samt deltage i eventuelle telefonkonferencer.
Komiteen træffer som udgangspunkt sine beslutninger med 2/3 flertal, medmindre der er fastsat særlige regler herom. Ved opgørelse af stemmer i forbindelse med komiteens beslutninger medtælles kun de fremmødte medlemmer eller evt. fuldmagt herfra. Ved fremmøde forstås også medlemmer, der deltager pr. telefon eller lignende.

Løbende kontrol
Der foretages en daglig kontrol af de indberettede satser. Den nærmere procedure fastlægges i samarbejde med komiteen.

De enkelte stillere skal indberette deres satser mellem kl. 11.00 og kl. 11.10. Er satserne ikke indberettet på dette tidspunkt, indgår de ikke i dagens fixing. Der kan dog i ganske særlige tilfælde dispenseres herfor. Der lægges her vægt på, om den manglende indberetning skyldes forglemmelse. Stilleren skal i sådanne tilfælde tage kontakt til beregneren hurtigst muligt og inden, dagens fixing beregnes kl. 11.20.

Straks efter kl. 11.10 sendes en automatisk mail til stillerne med deres satser samt medianen. Hvis den enkelte stiller afviger mere end 3 bp fra medianen, vil dette fremgå af mailen med entydig markering. Mailen vil ligeledes indeholde oplysninger om, hvor mange stillere der afviger. Oplysningerne i denne mail behandles fortroligt.

Opdager den enkelte stiller, at der er fejl i de indberettede satser, kan disse rettes inden kl. 11.20. Fejlretningsmuligheden er beregnet på undtagelsestilfælde. På baggrund af de satser, som er i systemet kl. 11.20, beregnes de endelige fixinger, som offentliggøres kl. 11.30.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde