Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Regler for pligt til at handle på stillernes egne CITA renteswap kvoteringer

Tillæg til Regler for en CITA renteswapfixing.

Forudsætninger

Nærværende regler er udarbejdet i umiddelbar forlængelse af Regler for en CITA renteswapfixing, og retter sig derfor alene til kredsen af CITA renteswapstillere.
Kredsen af CITA renteswapstillere er således de eneste, der kan støtte ret på nærværende aftale. Forpligtelserne i nærværende regler tager udgangspunkt i marketmakerordning for CITA: ”Københavns Interbankmarkeds standardregler for Danske Pengeinstitutter” ”Tomorrow Next Interest Rate Swap T/N IRS i Danske Kroner”.
Nærværende regler skaber alene forpligtelser for de deltagende banker til at handle med hinanden. Der er således ikke knyttet nogen rettigheder til at handle udover de tilfælde, hvor der er handlepligt. 

Handlepligt

Stillerne i CITA renteswapfixingen er forpligtede til at handle på deres kvoterede satser såfremt følgende betingelser er opfyldt: 

- Der er spread svarende til det til en hver tid gældende spread for marketmakerordningen for CITA eller mere mellem stillernes kvoterede satser i samme løbetid

  • Ændringer i marketmakerordningen for CITA vedrørende spreads kræver efterfølgende godkendelse i kredsen af CITA renteswapstillere for at være gældende i nærværende ordning

- Handelsstørrelsen pr. dag er halvdelen af det til en hver tid gældende beløb i marketmakerordningen for CITA i den konkrete løbetid

  • Ændringer i marketmakerordningen for CITA vedrørende beløb kræver efterfølgende godkendelse i kredsen af CITA renteswapstillere for at være gældende i nærværende ordning.

Udgangspunktet: Der skal kun  handles én handel på hver løbetid, når nedenstående betingelser i øvrigt er opfyldt. Det vil sige, at hvis der er flere stillere, som overskrider det fastsatte spread, er det kun de to stillere, som
har det største spread, der skal handle.

Undtagelse: Er der er flere stillere med samme spread deles handlen, jfr. nedenfor.

Er der andre stillere, som opfylder spreadkravet i en anden løbetid, skal der også handles i denne eller disse løbetider.

- Hver CITA renteswapstiller er kun forpligtet til at handle i én periode pr. dag i overensstemmelse med følgende kriterier, som er opstillet i
prioriteret rækkefølge:

  • Såfremt stilleren rammes i flere perioder på samme dag, erdenne alene forpligtet til at handle i den løbetid, hvor spreadet
    i bp (basispoint) er størst
  • Er spreadet ens i flere løbetider vælges den længste løbetid
  • Rammes stilleren af flere modparter med samme spread og samme løbetid, deles handlen lige mellem de aktuelle modparter

- Den samlede handelsforpligtelse for den enkelte stiller kan således ikke overstige halvdelen af det til en hver tid gældende beløb i marketmakerordningen for CITA i den konkrete løbetid
- En stiller har ikke ret til at indgå i flere end én handel pr. dag.

Der skal handles på en midt-pris.

Suspension af handlepligten

Handlepligten indtræder straks, når stillernes individuelle kvoteringer i CITA renteswapfixing er offentliggjort. I tilfælde af teknisk nedbrud eller i andre uforudsete situationer, som bevirker at handlerne ikke kan indgås umiddelbart efter satsernes offentliggørelse eller som bevirker, at disse satser ikke kan offentliggøres umiddelbart efter fixingtidspunktet, suspenderes forpligtelsen til at handle.

Ændringer

Ændringer af nærværende regler kræver enstemmighed mellem CITA renteswapstillerne. Ved opgørelse af stemmerne medregnes alene de tilstedeværende stillere. Det forudsættes i denne forbindelse, at alle stillere har modtaget en invitation til at deltage i beslutningen.

Kontrol
Overholdelse af nærværende regler kontrolleres af stillerne, som dog kan indbringe sager om overtrædelse til Pengemarkedskomiteen. Sager vedrørende eventuel overtrædelse af de etiske regler behandles af kredsen af CITA renteswapstillere til endelig afgørelse.

Udmeldelse og eksklusion

Forpligtelser i henhold til nærværende regler forudsætter deltagelse som stiller i CITA renteswapfixingen. Misligholdelse af nærværende forpligtelser kan medføre eksklusion af CITA renteswapfixingen.

Etiske regler

Alle deltagerne i CITA renteswapfixingen skal handle i overensstemmelse med almindelig god skik i markedet. Deltagerne skal endvidere sikre, at handler eksekveres uden unødigt ophold.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde