Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Regler for CITA renteswapfixing

CITA renteswap referencerenten er etableret ved årsskiftet 2012/2013.

I en CITA renteswap (Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average) byttes dag til dag-renten (T/N-renten) mod en fast DKK rente, for en aftalt fast periode, der aftales ved swappens indgåelse. Der sker ingen hovedstolsudveksling i en CITA renteswap, og der finder kun en differencebetaling sted ved rentekontraktens udløb.

For nærmere tekniske specifikationer henvises til Finans Danmark market maker-aftale for CITA (T/N IRS)

Definition af CITA renteswap fixingen
CITA renteswap fixingen er en kvoteret rentesats som angiver den gennemsnitlige udbudspris kl. 10.30, beregnet på baggrund af de indkomne kvoteringer.

De kvoterede satser indberettes som en udbuds-pris med 3 decimaler.

Kvoteringen sker på basis af actual/360 dage.

Forpligtelser
Alle CITA renteswapstillere er forpligtet til på alle danske bankdage at kvotere en udbudspris kl. 10.30 for CITA renteswaps med 3 decimaler i følgende løbetider: 1, 2, 3, 6, 9 og 12 måneder.

Kvoteringen sker på basis af actual/360 dage.

Stillere med hjemsted uden for Danmark er ikke forpligtet til at kvotere og indberette på egne nationale banklukkedage.

Fixinger offentliggøres derefter kl. 11.00 med 4 decimaler.

Stillerne skal afsætte de fornødne ressourcer og have de nødvendige tekniske systemer til at sikre, at den daglige indberetning sker på betryggende vis.

Stillerne skal efterkomme henstillinger og besvare henvendelser fra Pengemarkedskomiteen eller den udpegede serviceprovider uden unødigt ophold.

Beregning af fixingerne
Pengemarkedskomiteen udpeger en service provider, der varetager den daglige indsamling, beregning, offentliggørelse og kontrol af fixingerne på baggrund af indberetningerne.

Der beregnes en fixing for hver enkelt periode. Ved beregningen af fixingerne indgår hver CITA renteswapstillers satser med lige vægt på baggrund af aktuelle indberetninger, idet der tages udgangspunkt i antallet af stillere efter følgende model:

Ved tolv stillere eller flere udelades de tre højeste og de tre laveste satser, og der beregnes et simpelt gennemsnit af de resterende satser.
Ved otte til elleve stillere udelades de to højeste og de to laveste satser, og der beregnes et simpelt gennemsnit af de resterende satser.
Ved syv til fire stillere udelades den højeste og den laveste sats, og der beregnes et simpelt gennemsnit af de resterende satser.
Hvis der er færre end fire stillere, beregnes der et simpelt gennemsnit af de stillede satser.
I fixingen indgår alene de satser, som er indberettet rettidigt.

Hvis manglende indberetning skyldes fejl som fx systemfejl eller lignende, kan disse dog efter omstændighederne tælle med, hvis den enkelte stiller kontakter beregneren, inden satserne beregnes.

Indberetninger, der afviger markant fra medianen, sorteres fra, inden fixingen beregnes. Pengemarkedskomiteen fastlægger rammerne for, hvad der forstås ved en markant afvigelse.

Kreds af CITA renteswapstillere
Finans Danmark Pengemarkedskomité sammensætter kredsen af CITA rente-swapstillere.

Alle banker, som er aktive market makere i CITA renteswaps, kan anmode om at blive CITA renteswapstillere. Anmodningen skal stiles til Finans Danmarks pengemarkedskomité.

Market makerne i CITA renteswaps kan indstille til Pengemarkedskomiteen, at andre banker kan optages som stillere, såfremt de er aktive i DKK pengemarkedet.

Pengemarkedskomiteen skal i sin vurdering af en konkret ansøgning lægge vægt på, om den pågældende bank har et indgående kendskab til CITA rente-swapmarkedet, samt om banken er aktive i markedet for CITA rente-swaps.

Pengemarkedskomiteen skal tage hensyn til, at det skal være muligt at beregne en fixing på alle danske bankdage.

Procedure ved optagelse
Såfremt Pengemarkedskomiteen godkender en anmodning om at deltage i CITA renteswapfixingen, påbegyndes en prøveperiode. Pengemarkedskomiteen beslutter også prøveperiodens længde. I tilfælde, hvor en tidligere stiller ønsker at genindtræde i fixingerne, kan Pengemarkedskomiteen beslutte, at dette sker uden prøveperiode.

Hvis prøveperioden forløber tilfredsstillende, godkender
Pengemarkedskomiteen endeligt, at den pågældende bank optages som CITA renteswapstiller.

På førstkommende komitémøde efter prøveperiodens udløb fremlægges de indberettede rentesatser samt en oversigt over, hvorledes CITA renteswap¬fixingerne ville have set ud, hvis den pågældende ansøgers kvoteringer var medtaget.

I den samlede vurdering af en ansøger og forløbet af prøveperioden lægges der vægt på, om den fiktive opgørelse af CITA renteswapfixingerne, hvor den pågældende banks kvoterede satser indgår, er genkendelig (dvs. afspejler markedspriserne) for komiteens medlemmer.

Pengemarkedskomiteen beslutter datoen for, hvornår den løbende indberetning påbegyndes.

Udtrædelse og ekskludering
Et pengeinstitut kan på egen begæring udtræde af ordningen. Udtrædelse skal ske med skriftligt varsel til Pengemarkedskomiteen inden månedens udgang (løbende måned) med virkning ved udgangen af følgende måned.

Hvis en stiller ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til regelsættet eller ikke længere er en aktiv deltager i DKK-pengemarkedet eller markedet for CITA renteswaps, kan komiteen beslutte, at den pågældende stiller ekskluderes fra kredsen af stillere (og evt. også af komiteen). Dette gælder også, hvis en stiller ikke kvoterer retvisende satser. I afgørelsen af om en CITA renteswapstiller ikke længere er aktiv, inddrages de samme elementer som ved optagelse i ordningen.

Eksklusion af en stiller har virkning fra det tidspunkt, komiteen træffer beslutning herom.

Såfremt den pågældende stiller er repræsenteret i komiteen, har det pågældende medlem ikke stemmeret, men har ret til at udtale sig, når komiteen behandler en sag om denne stillers forhold, herunder om eventuel eksklusion.

En eventuel beslutning om eksklusion af en stiller skal efterfølgende godkendes af Finans Danmarks bestyrelse. Denne efterfølgende godkendelsesprocedure har ikke opsættende virkning. Bliver eksklusionen omstødt af Finans Danmarks bestyrelse, genindtræder det pågældende pengeinstitut i ordningen hurtigst muligt.

Kontrol
Finans Danmarks Pengemarkedskomité fører den overordnede kontrol med CITA renteswapfixingerne. Komiteen kan delegere den løbende kontrol til en passende serviceprovider.

Logbog
Stilerne skal føre en logbog over deres daglige indberetninger.

Tekniske forudsætninger
Finans Danmarks Pengemarkedskomité beslutter, hvordan og hvor de daglige satser skal indberettes.

Pengemarkedskomiteen
Finans Danmarks Pengemarkedskomité har til hovedformål er at sikre kvaliteten af Finans Danmarks pengemarkedsfixinger.

Komiteens medlemmer udpeges af Finans Danmarks bestyrelse. Valgbarhed forudsætter et ansættelsesforhold hos en CIBOR-, SWAP-referencerente- eller CITA renteswapstiller. Ophører ansættelsesforholdet, ophører medlemskabet af komiteen automatisk. Den pågældende stiller kan derefter vælge at indstille en ny person til medlem af komiteen. Valgbarhed til komiteen forudsætter et indgående kendskab til det danske finansielle marked, samt at den pågældende ikke kvoterer renterne på daglig basis. Finans Danmark er sekretariat for komiteen og deltager i komiteens møder uden stemmeret.

Komiteen behandler alle spørgsmål vedrørende CITA renteswap fixingerne, herunder fastsættelse af kredsen af stillere.

Komiteen træffer som udgangspunkt sine beslutninger med 2/3 flertal, medmindre der er fastsat særlige regler herom. Ved opgørelse af stemmer i forbindelse med komiteens beslutninger medtælles kun de fremmødte medlemmer eller evt. fuldmagt herfra. Ved fremmøde forstås også medlemmer, der deltager pr. telefon eller lignende.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde