Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Regler for handel på CIBOR® kvoteringer

Nærværende regler etablerer en pligt for CIBOR® gruppe 1 stillerne til at handle med de øvrige CIBOR® stillere på egne CIBOR® kvoteringer. CIBOR® gruppe 1 består af de CIBOR® stillere, som i forvejen er Market Makere i en række pengemarkedsprodukter. CIBOR® gruppe 2 stillere har mulighed for at tilmelde sig ordningen.

Forudsætninger
Nærværende regler er udarbejdet i umiddelbar forlængelse af gældende regler om fastsættelse og deltagelse i CIBOR® og retter sig derfor alene til kredsen af CIBOR® stillere. Kredsen af CIBOR® stillere er således de eneste, der har ret til at deltage i nærværende ordning. Rettigheder og pligter i henhold til nærværende ordning omfatter endvidere alene de CIBOR® stillere, som til enhver tid er med i denne ordning.

Forpligtelse
Handelsforpligtelsen gælder såvel indlån som udlån for CIBOR løbetider på 1, 2, 3 og 6 måneder.

Forpligtelsen og retten til at handle tilkommer alene de CIBOR stillere, som har indsendt kvoteringer til CIBOR fixingen.

Beløb
CIBOR® stillerne er forpligtet til på egne kvoteringer maksimalt at handle én gang pr. dag, i én løbetid og med én modpart for op til følgende beløb under forudsætning af, at de nødvendige kreditlines er til stede: 
1 måned - 200 mio. kr.
2 måneder - 100 mio. kr. 
3 måneder - 100 mio. kr.
6 måneder - 50 mio. kr.

For CIBOR® gruppe 2 stillere er den beløbsmæssige forpligtelse halv størrelse (halv size).

Udlån
Hver CIBOR® stiller er forpligtet til på anmodning fra en anden CIBOR® stiller, at stille likviditet i DKK til rådighed på sin CIBOR® kvotering (udlån) på de vilkår, som fremgår af den til enhver tid aktuelle spread oversigt.

For en primebank handles på CIBOR® rent. Primebank er nærmere defineret i Vejledning til fastsættelse af CIBOR®.

Indlån
Hver CIBOR® stiller er forpligtet til på anmodning fra en anden CIBOR® stiller, at modtage likviditet i DKK (indlån) på sin CIBOR® kvotering fratrukket et spread, som fremgår af den til enhver tid gældende spread oversigt.

Tidspunkt
Forpligtelsen indtræder straks, når stillernes individuelle kvoteringer er offentliggjort kl. 11.00 og indtil kl. 11.10. Offentliggørelse sker i denne sammenhæng via mail direkte til de enkelte stillere. Det vil i praksis sige, at der aldrig vil være pligt til at handle efter kl. 11.10, selvom offentliggørelsen er forsinket.

Er der fejl i de kvoterede satser, er stilleren ikke forpligtet til at handle på den eller de kvoteringer, som er forkerte. Fejlrettelser skal følge den sædvanlige procedure. Genudsendelse af de korrigerede satser etablerer ikke en ny handleret.

Suspension af pligten til at handle
I tilfælde af teknisk nedbrud eller i andre uforudsete situationer, som bevirker, at handlerne ikke kan indgås umiddelbart efter satsernes offentliggørelse, suspenderes retten til at handle.

Sker der større ændringer i markedet, som f.eks. ændringer i de officielle rentesatser i tidsrummet mellem kvoteringerne og offentliggørelse af de kvoterede satser, suspenderes retten til at handle.

Kreditlines
CIBOR® stillerne skal bestræbe sig på at have rimelige kreditlines til at overholde nærværende regler. Hvis to stillere ofte handler med hinanden i forskellige produkter kan det ske, at der ikke længere er kreditlines til at overholde nærværende forpligtelser, som derved suspenderes midlertidigt. En anmodning om at handle kan derfor afvises, hvis det samlede indbyrdes handelsomfang er for stort.

Ind- og udlån med identisk forfald (udløb) bør, hvor det er muligt, nettes ud mod hinanden.

Ændringer
Ændringer af nærværende regler kræver 2/3 flertal i gruppen af deltagende CIBOR® stillerne.

Overholdelse af reglerne og eksklusion
Overholdelse samt sager vedrørende eventuel overtrædelse af nærværende regler behandles af kredsen af de CIBOR® stillere, som er deltagere i ordningen.

Misligholdelse af nærværende forpligtelser kan medføre eksklusion af nærværende ordning. Eventuel eksklusion træder i kraft straks.

Afgørelser træffes med 2/3 flertal af de deltagende CIBOR stillere.

Afgørelser kan indbringes for pengemarkedskomiteen af enhver CIBOR stiller, der deltager i ordningen. Pengemarkedskomiteen afgør sager med 2/3 flertal til endelig afgørelse.

Udmeldelse
Forpligtelser og rettigheder i henhold til nærværende regler forudsætter deltagelse som stiller i CIBOR® fixingen. En generel udmeldelse af CIBOR® betyder også udmeldelse af nærværende regler.

En CIBOR® gruppe 2 stiller kan på egen begæring udtræde af nærværende ordning. Udtrædelse skal ske med skriftligt varsel til de øvrige CIBOR® stillere inden månedens udgang (løbende måned) med virkning ved udgangen af den følgende måned.

Etiske regler
Alle prisstillere er forpligtet til at udvise ordentlig og redelig adfærd i forbindelse med udøvelsen af deres hverv.

Ikrafttræden
Ordningen træder i kraft 1. september 2014.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde