Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Regler for deltagelse som CIBOR®-stiller i gruppe 1

For at kunne deltage som CIBOR®-stiller i gruppe 1 skal et pengeinstitut kunne honorere nedenstående krav.

Produktvifte
Market-maker i tre ud af fire følgende pengemar-kedsprodukter:

Repo i danske statsobligationer
FRA's eller CIBOR®-futures
EUR/DKK terminer
T/N IRS-rente (Cita renteswaps)
Hvad angår beløb og priser henvises til de etablerede market-maker ordninger.

Åbningstid
08.30 - 16.00 på alle danske bankdage.

Kvotering
Altid priser ved direkte kald (telefon/Reuter). Generelt priser hos danske brokere.

Der kvoteres CIBOR® på alle danske bankdage.

CIBOR®-stillere, som er bosiddende uden for Danmark, kan undlade at stille CIBOR® på helligdage i den pågældende CIBOR®-stillers hjemland. Såfremt der ønskes brug af denne mulighed, skal den pågældende CIBOR®-stiller meddele Finans Danmark, hvilke dage der ikke stilles CIBOR®, ved indgangen til nyt kalenderår.

Lines
Det forudsættes, at der oprettes tilstrækkelige lines til alle de øvrige CIBOR®-stillere.

Bemanding
For at håndtere produktviften med en rimelig kvalitet skal der være et passende antal medarbejdere, som udelukkende handler de nævnte produkter. Det vurderes, at dette normalt vil være minimum tre heltidsmedarbejdere.

Optagelse
For at komme i betragtning som CIBOR®-stiller kræves, at det pågældende pengeinstitut har været aktiv i pengemarkedet i en periode på mindst ét år. Ansøgning om optagelse som CIBOR®-stiller sendes til Finans Danmark, og ansøgningen behandles derefter på det førstkommende møde i komiteen. Hvis det findes rimeligt begrundet, at det ansøgende pengeinstitut vil kunne leve op til de ovennævnte krav, indgår instituttet i en aktiv prøveperiode på op til en måned, der har til hensigt at teste kvaliteten på de enkelte produktområder. Hvis prøveperioden forløber tilfredsstillende, indstiller komiteen til Finans Danmarks bestyrelse, at det pågældende pengeinstitut optages som CIBOR®-stiller.

En CIBOR®-stiller skal teknisk kunne indberette CIBOR®.

Udtrædelse og eksklusion
Et pengeinstitut kan på egen begæring fratræde som CIBOR®-stiller med én måneds skriftlig varsel til Finans Danmark. Genoptagelse kan kun ske efter drøftelser i komiteen og da efter en prøveperiode på op til en måned.

Hvis en CIBOR®-stiller ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til nærværende regelsæt, kan komiteen indstille til Finans Danmarks bestyrelse, at det pågældende pengeinstitut ekskluderes fra kredsen af CIBOR®-stillere. Beslutning om indstilling til eksklusion kræver enighed i komiteen. Er den pågældende CIBOR®-stiller repræsenteret i komiteen, har dette medlem ikke stemmeret ved sagens afgørelse, og der kræves alene enighed blandt alle de øvrige medlemmer af komiteen. Eksklusion af en CIBOR®-stiller har virkning fra det tidspunkt, Finans Danmarks bestyrelse træffer beslutning herom.

Rentekonvention
Lånerenter, der refererer til CIBOR®-satsen, skal beregnes efter rentekonventionen på pengemarkedet, der er ACT/360.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde