Om ÅOP og indirekte handelsomkostninger

ÅOP for investeringsbeviser er et nøgletal, som viser de forventede omkostninger ved at investere gennem investeringsfonde. ÅOP samler de officielle nøgletal for omkostninger. Derfor giver ÅOP et samlet overblik - til gavn for både investorer og rådgivere. Her kan du læse nærmere om ÅOP.

Sikrer åbenhed og gennemsigtighed

Formålet med ÅOP er at sikre åbenhed og gennemsigtighed på tværs af foreningerne og de enkelte fonde. Nøgletallet er baseret på visse standardiserede forudsætninger. Derfor er ÅOP ikke en individuel omkostningsberegning for den enkelte investor.

 Det hurtige overblik

Her på hjemmesiden kan du sammenligne ÅOP på tværs af foreninger og investeringsfonde ud fra en fast tidshorisont på syv år. For at sikre, at investorer kunne sammenligne på tværs, før han eller hun investerer, enedes arbejdsgruppen bag ÅOP om den standardiserede tidshorisont på syv år for ÅOP. De syv år blev valgt som en fællesnævner af hensyn til entydighed og sammenlignelighed på tværs.

Er din tidshorisont kortere end syv år, bliver din forventede ÅOP højere. Er din tidshorisont længere, bliver din forventede ÅOP lavere. Du finder også ÅOP i investeringsforeningernes prospekter og årsrapporter.

 Du kan også regne på ÅOP

Her på hjemmesiden finder du også en ÅOP-beregner. I beregneren kan du vælge din egen tidshorisont for investeringerne. Så uanset om du forventer at eje dine investeringsbeviser i 2, 7 eller 22 år, så kan du se ÅOP her på hjemmesiden. Du kan se ÅOP for alle tidshorisonter mellem 1 og 50 år for en enkelt investering. Beregneren opdateres én gang årligt med data fra foreningernes årsrapporter. Derfor indeholder beregneren kun fonde, der har aflagt årsregnskab. Afdelinger oprettet i løbet af året er ikke med i beregneren.

 Sådan beregner vi ÅOP

ÅOP beregnes på basis af de senest løbende omkostninger fra Central Investorinformation og foreningens direkte handelsomkostninger. Hertil lægges maksimalt mulige emissionstillæg og indløsningsfradrag. Emissionstillæg og indløsningsfradrag fordeles over tidshorisonten. I det standardiserede ÅOP er som nævnt tidshorisonten syv år. I ÅOP-beregneren vælger du selv tidshorisonten.

Her kan du se et eksempel på ÅOP ved en tidshorisont på syv år:

Løbende omkostninger udgør 0,9 procent. Direkte handelsomkostninger ved løbende drift udgør 0,2 pct. Emissionstillægget er 2 procent. Indløsningsfradraget er 1 procent.

ÅOP bliver hermed (0,9 + 0,2) + ((2 + 1)/7) = 1,53 pct.

 

ÅOP kan overvurdere dine faktiske omkostninger

ÅOP forudsætter, at investor altid køber beviserne til emissionskurs og sælger til indløsningskurs. Men sådan er det ikke altid. Investors faktiske omkostninger kan derfor være lavere, end ÅOP viser. Forklaringen er, at investors handelsomkostninger i de mange afdelinger, der handles på InvesteringsForeningsBørsen (IFX) er den aktuelle forskel mellem købs- og salgskurs på IFX tillagt investors kurtage ved køb og salg. På IFX kan investor ofte købe sine beviser til kurser lavere end emissionskursen og sælge dem til kurser højere end indløsningskursen. Forskellen mellem købs- og salgskurser på IFX er typisk kun ca. halvdelen af forskellen mellem emissions- og indløsningskurs ifølge ÅOP.

Det med småt

Alle ÅOP-tal gøres op i procent og på årsbasis.

Datakilden til administrationsomkostninger, emissionstillæg, indløsningsfradrag og evt. resultatbetinget honorar er varedeklarationen Central Investorinformation, som investeringsforeningerne skal offentliggøre og ajourføre i løbet af året, hvis der er behov. Handelsomkostningerne fremgår ikke af Central Investorinformation, så dem henter foreningerne i årsrapporterne, medmindre der har været store ændringer i kurtagesatser i løbet af året. Ved nye afdelinger kan administrationsomkostninger og handelsomkostninger være skønnede. Central Investorinformation blev datakilde til ÅOP i december 2012 og dermed indgår omkostninger i evt. underfonde automatisk i ÅOP.

For afdelinger med resultatbetinget honorar - altså hvor omkostningerne afhænger af, hvor godt foreningen klarer sig - indgår resultatbetinget honorar i ÅOP beregnet på basis af administrationsomkostninger fra og med 2009. ÅOP for tidligere år inkluderer ikke resultatbetinget honorar.

Indirekte handelsomkostninger

Indirekte handelsomkostninger er ikke omkostninger i traditionel forstand for de er nemlig ikke er en betaling for et produkt eller en serviceydelse. Indirekte handelsomkostninger betales heller ikke imellem nogle parter, men er en betingelse for at handle værdipapirerne i investeringsfonden, som bestemmes primært af markedet. Hvis man handler et værdipapir er der forskel på købs- og salgskurser, som alle, der handler med værdipapirer, møder. Når man har købt et værdipapir kan man med andre ord ikke sælge det til helt samme kurs med det samme i markedet og man har på den måde påtaget sig en indirekte handelsomkostning. Vi henviser siden ”Om indirekte handelsomkostninger” og til Finans Danmarks tekniske gennemgang om ”Hvad er indirekte handelsomkostninger?” fra marts 2018. Den kan downloades her. 

 

Flere står bag

ÅOP blev introduceret i juni 2007 efter et samarbejde mellem Finanstilsynet, Konkurrencestyrelsen, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansrådet, Dansk Aktionærforening og Investering Danmark. 

Aftalen blev udvidet i december 2017 til at inkludere indirekte handelsomkostninger og blev indgået med udløb ved udgangen af 2019, da man forventede at EU-lovgivning (PRIIP) skulle træde i stedet for investeringsfonde.

Læs aftalen her.

Aftaleparterne har dog i oktober 2019 blevet enige om at forlænge aftalen indtil udgangen af 2021, da PRIIP er blevet udskudt for investeringsfonde. Aftalen gælder altså til 1. januar 2022, hvor ÅOP forventes afløst af den nye EU-regulering (PRIIP).

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde