​Et pengeinstitut kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Finans Danmarks rammeaftale, såfremt et af følgende forhold er opfyldt:

  1. Når overdragelse sker mellem koncernforbundne selskaber. Ved koncernforbundne selskaber forstås, at moderselskabet i selskabsretlig forstand har den bestemmende indflydelse i datterselskaberne, jf. selskabslovens §§ 6 og 7. Det er en forudsætning, at det overdragende selskab enten er moderselskabet selv eller er et selskab, hvor moderselskabet har bestemmende indflydelse. Ligeledes er det en forudsætning, at det selskab, som adgangen overdrages til, enten er moderselskabet eller er et selskab, hvor moderselskabet har den bestemmende indflydelse. Der skal til Finans Danmark fremsendes en skriftlig redegørelse for koncernstruktur og moderselskabets bestemmende indflydelse.
  2. Når ovedragelse sker ved fusion, spaltning, fuldstændig overdragelse af aktiekapitalen eller ved overdragelse af en filial, hvor filialen udgør hele pengeinstituttets aktivitet i Danmark. I de tilfælde, hvor spaltning sker med ophør af det overdragende selskab, kan adgangen alene overdrages til ét af de fortsættende selskaber.

Pengeinstituttet skal underrette Finans Danmark i rimelig tid inden overdragelsen. Overdragelse er gyldig, når Finans Danmark har givet sit skriftlige samtykke, og ny ”Rammeaftale om deltagelse i kerneinfrastrukturen” er underskrevet af det selskab, der har fået adgangen overdraget.

Et pengeinstitut kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Finans Danmarks rammeaftale, når følgende forhold er gældende:

  1. Når overdragelse sker ved salg af filial til et andet pengeinstitut, og filialen ikke udgør hele pengeinstituttets aktivitet i Danmark.
  2. Når overdragelse udelukkende omfatter Rammeaftale om deltagelse i kerneinfrastrukturen, uden at der er tale om koncernforbundne selskaber, eller uden at der sker overdragelse af aktiviteter som nævnt ovenfor i nr. 2.