Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Konkurrencen i den danske banksektor

Konkurrencen på det danske bankmarked har været genstand for debat i nyere tid. Finans Danmark har bedt Copenhagen Economics om at skabe et fagligt grundlag for at vurdere, hvor godt konkurrencen mellem pengeinstitutter virker i Danmark. Den nyudgivne rapport sætter fokus på konkurrenceforholdene i den danske bank- og realkreditsektor.

Banker og realkreditinstitutter spiller en vigtig samfundsmæssig rolle. 

Derfor er de underlagt betydelig regulering med hensyn til kapitalkrav, kreditgivning, forbrugerbeskyttelse og bekæmpelse af hvidvask.

Dette forhold har betydning for konkurrencen og samspillet mellem de forskellige aktører på markedet.

Igennem en serie af separate delrapporter om konkurrencesituationen på det danske bankmarked undersøges særligt tre områder: bankprodukter (indlån, lån og lønkonti), boligfinansiering (realkredit og andre låneprodukter med sikkerhed i fast ejendom) samt investeringsprodukter rettet mod privatkunder.

Rapporten fra Copenhagen Economics kigger specifikt på:

• Kunders adfærd, produktets egenskaber og finansielle supermarkeder: Hvad karakteriserer konkurrencen på bankmarkedet?

• Mobilitet og skifteomkostninger: Hvordan ser konkurrencen ud i forhold til forbrugeradfærd?

• Traditionelle konkurrencemål og international benchmarking: Hvordan ser konkurrencen ud blandt banker i et internationalt perspektiv?

• Afkast i sektoren: Er der tegn på overnormale afkast på kapital i sektoren?

• Aflønning i sektoren: Er der tegn på overnormal aflønning af arbejdskraft i sektoren?

Centrale konklusioner - implikationer for regulering

Rapporten finder ikke tegn på mangelfuld konkurrence mellem danske banker. 

Tværtimod fremstår den danske banksektor konkurrencedygtig i en international sammenligning.

Fremadrettet bør regulering af banksektoren med fokus på fremme af konkurrence hvile på tre principper:

1) Fremtidige tiltag skal ses i lyset af, at der allerede er gennemført en række tiltag i de senere år. Virkningen af disse kan med fordel vurderes, før lignende tiltag søsættes.

2) Fremtidige tiltag skal screenes grundigt for at sikre, at de leverer et samfundsmæssigt nettobidrag. I den forbindelse skal der tages højde for, at bankregulering har mange typer af formål som sikring af finansiel stabilitet, forbrugerbeskyttelse, bekæmpelse af hvidvask mv. 

3) Nye tiltag skal ses i lyset af den digitaliseringsproces, der pågår i sektoren, og som er i fuld gang med at øge konkurrencepresset. Det bør overvejes, om det kan have større effekt at lade nye tiltag løbe med denne digitaliseringsproces.

Om rapporten

Rapporten er inddelt i en sammenfatningsrapport (link på vej) og fire delrapporter, hvor Finans Danmark selv står bag den ene om kundemobilitet i banksektoren.

Alle delrapporter kan downloades nedenfor.

Download sammenfatningsrapport

Delrapporter

Delrapport 1

Hvad karakteriserer konkurrencen på bankmarkedet?

Delrapport 2

Kundemobilitet på det danske bank- og realkreditmarked

Delrapport 3

Hvordan ser konkurrencen ud blandt banker i et internationalt perspektiv?

Delrapport 4

Er der tegn på overnormale afkast på kapital i sektoren?

Kontaktpersoner

Niels Arne Dam

Cheføkonom, Analysedirektør

Christian Heebøll Hammer

Analysechef

Læs også

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde