Respekt af ejerpantebreve til ejerforeninger

Den aktuelle beløbsgrænse (baseret på en indeksering af byggeomkostningsindekset for boliger fra Danmarks Statistik)

61.000 kr. (opdateret november 2021)

Baggrund

Realkreditlån er i dag hovedsagelig finansieret gennem udstedelse af SDO’er (særligt dækkede obligationer) eller SDRO’er (særligt dækkede realkreditobligationer). Ved denne finansiering kan realkreditinstitutterne ikke se bort fra ejerpantebreve, skadesløsbreve og pantstiftende deklarationer til ejerforeninger m.fl., når lånets størrelse skal fastlægges.   

Hvis der tinglyses et ejerpantebrev, skal finansiering, som sker med SDO/SDRO’er, derfor reduceres tilsvarende for at overholde lånegrænserne.  

Anderledes stiller det sig ved lån, der er finansieret med realkreditobligationer, som er såkaldte RO'er. 

 § 23, stk. 6 i Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling (Bekendtgørelse nr. 416 af 24. april 2017) fastsætter følgende:  

Stk. 6. Instituttet kan ved låneudmåling se bort fra ejerpantebreve, skadesløsbreve og pantstiftende deklarationer til ejerlejlighedsforeninger, grundejerforeninger eller lignende, såfremt de nævnte hæftelsers hovedstol med en eventuel regulering ikke overstiger 41.000 kr. Ved større beløb medregnes det overskydende nominelle beløb. Beløbsgrænsen svarer til det af Danmarks Statistik pr. 1. kvartal 2003 beregnede byggeomkostningsindeks for boliger i alt og reguleres i takt med udviklingen i indekset, idet der afrundes til nærmeste hele tusinde kr. 

Mere om Realkredit

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyt fra Finans Danmark.

Tilmeld nyhedsbrev

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde