Høringssvar til lov om ændring af lov om indsamling mv.

Publiceret 19-08-2022
Høringssvar

Finans Danmark støtter overordnet myndighedernes indsats til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet. Vi mener i den forbindelse, at det er vigtigt at sikre den rette balance mellem formålet med myndighedernes indsats, og de midler som myndighederne anvender, herunder overholdelse af almindelige offentligretlige og retssikkerhedsmæssige principper samt de særlige tavshedspligtsregler, som gælder for den finansielle sektor.

Den foreslåede tilføjelse til indsamlingslovens § 12, hvorefter Indsamlingsnævnet kan ”pålægge revisorer, pengeinstitutter m.v. at udlevere oplysninger, når det findes nødvendigt af hensyn til belysning af en ansøgning, afgørelse eller klage eller gennemførelse af nævnets tilsyn efter lovens § 10, stk. 1 og 2.”, synes ikke at ramme den rette balance mellem formål og midler. Finans Danmark bemærker, at lovforslagets almindelige og specielle bemærkninger ikke klart beskriver de nærmere praktiske og saglige begrundelser for ændringen. Det fremgår ikke klart, hvornår brugen af den foreslåede bestemmelse vil være relevant for nævnet at anvende, ligesom det ikke fremgår, hvilke oplysninger fra den pågældende tredjemand, der vil være relevante at indhente.

Finans Danmark må derfor stille sig uenig med, at Indsamlingsnævnet skal kunne indhente oplysninger fra andre end indsamler i forbindelse med nævnets virksomhed, som det er foreslået med bestemmelsen i lovforslaget.

Kontaktpersoner

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde