Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Høring vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl

Publiceret 30-09-2014
Høringssvar

Vi har den 2. september fra jer modtaget udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel og forskellige andre love med anmodning om vores bemærkninger hertil.

Efter gennemgang af udkastet har vi bemærkningerne nedenfor hertil.

Ad § 1, nr. 3 - erstatningsansvar

Vi anser den nye bestemmelse, som et udtryk for den praksis, der allerede eksisterer i forhold til god-skik-reglerne. Vi ser dog et behov for, at hensigten med og omfanget af bestemmelsen præciseres nærmere i lovbemærkningerne. I erstatningsudvalgets betænkning er der fx nogle overvejelser vedr. de aftaleretlige konsekvenser af tilsidesættelsen af offentligretlige regler (side 17, afsnit 3-6). Heraf fremgår det, at aftaleretlige aspekter reguleres af aftaleloven, og at det ikke bør være et generelt lovbaseret udgangspunkt, at offentligretlige regler er relevante. Dette mener vi bør afspejles i lovbemærkningerne.

Generelt bør det stå helt klart, at § 43a alene kan tages til indtægt for en regulering af den erstatningsretlige ansvarsnorm, ikke for en mere vidtrækkende civilretlig sanktionering af tilsidesættelse af god skik bekendtgørelsen offentligretlige forskrifter.

Ad § 1, nr. 4 – kaution
Informationsforpligtelser i stk. 1 vedrører en låntagers skatteoplysninger, som skal gives fra penge- eller realkreditinstituttet til kautionisten. Oplysning om årsopgørelse og de seneste 3 måneders indkomst kan tilvejebringes via Hent Selv Skat. Det er imidlertid uklart, i hvilket omfang og under hvilke betingelser institutterne må bruge oplysninger, som er indhentet på denne måde. Såfremt det ikke er muligt inden for de nuværende lovgivningsmæssige rammer, ser vi gerne en ændring af reglerne, som muliggør, at Hent Selv Skat kan benyttes i forbindelse med informationsforpligtelserne over for kautionister.

Ad § 1, nr. 6 og 22 – kursusforløb for nye bestyrelsesmedlemmer
Vi finder det hensigtsmæssigt, at Finanstilsynet i forslaget til § 64 b, stk. 2 har mulighed for at undtage medlemmer fra uddannelseskravet, hvis medlemmets viden, faglige kompetencer eller erfaring må anses for tilstrækkelig. Vi vil foreslå, at det i bekendtgørelsen med nærmere retningslinjer for uddannelseskravet præciseres, hvordan undtagelse opnås. Kan der fx ansøges herom i forbindelse med fit & proper godkendelse af bestyrelsesmedlemmer i Finanstilsynet?

Da vi går ud fra, at uddannelseskravet skal opfyldes ved deltagelse på eksterne kurser, skal vi i øvrigt bemærke, at ved ikrafttrædelsen heraf skal der findes godkendte kursusudbydere.

Ad § 2, nr. 35 – beskyttelse af operatør
Ifølge de almindelige bemærkninger, pkt. 2.7.2. på side 52 har forslaget til formål at beskytte den operatør, der har sikkerheden (CCP2), i tilfælde af den sikkerhedsstillende operatørs konkurs (CCP1, pantsætter).

Lovteksten, de almindelige bemærkninger pkt. 2.7.3 samt de specielle bemærkninger til forslaget siger nærmest det modsatte og bør derfor justeres.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde