Vedtægter

Vedtægterne er senest ændret den 30. april 2020.

Hent vedtægter som PDF her. 

 

1. Navn og hjemsted § 1

Foreningens navn er "Børsmæglerforening Danmark". På engelsk benytter foreningen navnet: "Danish Securities Dealers Association" Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

2. Formål mv. § 2

Foreningen har til formål i ind- og udland at arbejde for en positiv udvikling af værdipapirhandlen ved at varetage fælles interesser for medlemskredsen. Foreningen skal herunder etablere serviceordninger, informere indadtil og udadtil i forhold af betydning for medlemmerne. Foreningen skal i fælles spørgsmål repræsentere medlemskredsen over for regering, Folketinget, offentlige myndigheder, inden- og udenlandske institutioner, herunder regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter, clearing- og værdipapircentraler samt andre markedsdeltagere. Foreningen skal endvidere deltage i samarbejdet med tilsvarende udenlandske foreninger og i samarbejdet inden for Den Europæiske Union samt i øvrigt i alle andre forhold, hvor det skønnes naturligt, at medlemmerne optræder i fællesskab.

3. Medlemskab § 3

Mulighed for at blive ordinært medlem af foreningen har efter bestyrelsens afgørelse:

1. Værdipapirhandlere, der er medlemmer af et reguleret marked.

Mulighed for at blive associeret medlem af foreningen har efter bestyrelsens afgørelse:

2. Andre selskaber, der driver virksomhed med relation til værdipapirmarkedet, og hvis aktiviteter kan sidestilles med en eller flere af de aktiviteter, som de under 1 nævnte værdipapirhandlere udfører, herunder corporate finance aktiviteter. Virksomhedens aktiviteter rettet mod regulerede markeder, skal have et væsentligt omfang.

En virksomhed, der ønsker medlemskab, indsender skriftlig anmodning herom til foreningens bestyrelse med oplysning om virksomhedens vedtægter, aktiviteter og organisations- og ejerforhold. Bestyrelsen træffer bestemmelse om medlemskab.

Bestyrelsen skal blandt andet lægge vægt på, om den pågældende virksomhed er en anerkendt aktør i det danske marked. I tilfælde af afslag skal spørgsmålet forelægges den førstkommende generalforsamling i foreningen, dersom ansøgeren fremsætter skriftlig begæring herom. Danmarks Nationalbank kan tilknyttes foreningen på vilkår, der forhandles med bestyrelsen.

4. Udmeldelse og sletning § 4

Udmeldelse af foreningen kan ske med 6 måneders skriftligt varsel til 1. januar. Hvis et medlem træder i betalingsstandsning eller konkurs eller mister tilladelse til at udøve den virksomhed, det hidtil har haft tilladelse til, bortfalder virksomhedens rettigheder som medlem med øjeblikkelig virkning. Hvis et medlem ikke mere opfylder betingelserne for at være medlem, misligholder sine forpligtelser over for foreningen eller i øvrigt tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til lovgivningen eller andre bestemmelser for den på- gældende type virksomhed, herunder tilsidesætter de beslutninger og regler, som lovligt måtte være truffet, henholdsvis fastlagt af foreningen, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende som medlem. Medmindre eksklusionen skyldes, at betingelserne for at udøve den hidtidige virksomhed ikke længere er opfyldte, forelægges eksklusionen generalforsamlingen, såfremt den ekskluderede inden 4 uger, efter eksklusionen er meddelt denne, fremsætter skriftlig begæring herom. Begæringen har opsættende virkning, indtil generalforsamlingen har truffet beslutning.

5. Kontingent § 5

Medlemmerne er pligtige til at betale et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Kontingentet kan for såvel ordinære medlemmer som associerede medlemmer bestå i såvel et engangskontingent som et årskontingent. Såvel et engangskontingent som et årskontingent skal være ens for alle medlemmer, men der kan differentieres mellem ordinære medlemmer og associerede medlemmer. Bestyrelsen træffer beslutning om kontingentets opkrævning.

6. Foreningsmyndigheder

A. Generalforsamling

§ 6

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender inden for de grænser, som lovgivningen og foreningens vedtægter fastsætter.

§ 7

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavn. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel og højst 8 ugers varsel ved almindeligt brev eller elektronisk post til hvert enkelt medlems sidst anmeldte adresse. Indkaldelsen skal angive dagsordenen. Hvis der foreligger forslag, hvor vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, skal indkaldelsen angive disse forslag samt deres væsentligste indhold.

§ 8

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, eller når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor finder det hensigtsmæssigt, eller hvis begæring herom fremsættes af mindst ¼ af medlemmerne. I tilfælde af eksklusion kan dog det ekskluderede medlem forlange generalforsamlingen indkaldt, jf. § 4. Begæringen skal over for bestyrelsen fremsættes skriftligt og angive det emne, der ønskes behandlet.

En ekstraordinær generalforsamling kan behandle de samme spørgsmål, som en ordinær generalforsamling kan behandle.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages inden 8 dage efter begæringens modtagelse med mindst 14 dages og højst 21 dages varsel.

§ 9

Ethvert medlem er berettiget til at begære bestemte emner, herunder forslag, behandlet på foreningens generalforsamling. Emner, der ønskes behandlet, må skriftligt være kommet frem til bestyrelsen i så god tid, at de kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen, hvilket for den ordinære generalforsamlings vedkommende vil sige inden den 1. februar.

§ 10

Foreningens generalforsamling ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater, hvis dirigenten ikke finder anledning til at henvise spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a) Bestyrelsens beretning.

b) Forelæggelse af årsregnskab med forslag om godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen.

c) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

d) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

e) Valg af en statsautoriseret revisor.

f) Forelæggelse af budget og beslutning om kontingent.

g) Eventuelt. Bestyrelsens beretning kan helt eller delvist aflægges skriftligt.

§ 11

Ethvert medlem har ret til at være repræsenteret på generalforsamlingen ved to personer. Såfremt den eller de fremmødte repræsentanter ikke har tegningsret for det pågældende ordinære medlem, er det en forudsætning for, at en repræsentant kan udøve stemmeret på medlemmets vegne, at repræsentanten er i besiddelse af eller til dirigenten har afleveret en skriftlig fuldmagt, der er underskrevet af personer, som er tegningsberettigede for medlemmet.

De, der repræsenterer et medlem, har ret til at få ordet på generalforsamlingen.

§ 12

Hvert ordinært medlem har 1 stemme. Associerede medlemmer har ikke stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, medmindre det drejer sig om spørgsmål, som ifølge lovgivningen eller andet særligt retsgrundlag kræver større majoritet eller tilslutning fra enkelte eller samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede. Er dette krav ikke opfyldt, indkaldes inden 1 uge til en ny generalforsamling med 1 uges varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig, selv om kravet i dette stykkes første punktum ikke er opfyldt.

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne, foreningens fusion med en anden forening eller foreningens opløsning kræves, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Ethvert ordinært medlem kan kræve skriftlig afstemning.

§ 13

Over det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig de på denne trufne beslutninger, skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift heraf skal være tilgængelig for medlemmerne i foreningens sekretariat senest 14 efter generalforsamlingens afholdelse.

B. Bestyrelse

§ 14

Bestyrelsen består af op til 11 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling. Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal være meddelt bestyrelsen senest den 1. februar forud for generalforsamlingen.

Valgbare til bestyrelsen er personer, der hos et ordinært medlem af foreningen beklæder en post som bestyrelsesmedlem eller direktør, eller som deltager i ledelsen af medlemmets virksomhed i relation til værdipapirmarkedet.Personer ansat hos en associeret medlemsvirksomhed er ikke valgbar til bestyrelsen.

I tilfælde af at skriftlig afstemning finder sted i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer, foregår afstemningen ved, at hvert stemmeberettiget medlem på sin stemmeseddel skal angive lige så mange kandidatnavne, som der skal vælges personer. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. De personer, der får flest stemmer, er valgte. I tilfælde af stemmelighed afgø- res valget mellem de personer, der har opnået lige mange stemmer ved en af dirigenten foretagen lodtrækning.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i tilfælde af, at den pågældende ikke længere er valgbar, får varigt forfald eller ikke længere er ansat i den samme virksomhed. Når et bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af foreningsåret, kan bestyrelsen for perioden til den førstkommende generalforsamling supplere sig selv med en valgbar person fra den samme medlemsvirksomhed, som det udtrådte bestyrelsesmedlem repræsenterede.

Der kan ikke i bestyrelsen være mere end et bestyrelsesmedlem med tilknytning til et bestemt selskab eller en bestemt koncern.

§ 15

Bestyrelsen vælger umiddelbart efter hvert års ordinære generalforsamling af sin midte en formand og en næstformand. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden i enhver henseende i hans sted. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han skønner det nødvendigt, eller når det begæres af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er til stede.

Til vedtagelse af en beslutning i bestyrelsen kræves, at mindst halvdelen af den samlede bestyrelse tiltræder denne. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og er ansvarlig for dens økonomiske drift.

Bestyrelsen nedsætter efter behov udvalg med særlige kommissorier og udpeger repræsentanter til eksterne opgaver.

Som medlemmer af interne udvalg og til at varetage eksterne opgaver udpeger bestyrelsen normalt personer, der repræsenterer medlemsvirksomheder.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til at behandle spørgsmål af særlig interesse for grupper af ordinære medlemmer og/eller associerede medlemmer.

C. Sekretariat

§ 16

Bestyrelsen beslutter, hvorledes foreningens sekretariatsfunktion organiseres, herunder outsourcing af sekretariatsfunktionen til Finans Danmark.

§ 17 Bestyrelsen fører tilsyn med sekretariatsfunktionen og påser herunder, at regnskabsfunktionen fungerer på en betryggende måde.

§ 18 Foreningen tegnes af formanden, næstformanden eller et bestyrelsesmedlem – 2 i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura – enkel eller kollektiv.

7. Regnskab og revision

§ 19

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen lader det årlige budget udarbejde hvert år inden 1. december.

Budgettet forelægges på den efterfølgende ordinære generalforsamling sammen med bestyrelsens forslag til kontingent. Regnskabet revideres af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor.

8. Foreningens opløsning

§ 20 Foreningen kan kun opløses efter, at 2 generalforsamlinger afholdt med mindst 8 dages og højst 4 ugers mellemrum har truffet beslutning herom efter reglerne om vedtægtsændringer.

På den generalforsamling, hvor beslutning om opløsning endeligt træffes, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Foreningen af Danske Børsmæglerselskaber den 10. september 1987 og ændret den 13. april 1989, den 21. april 1993, den 26. september 1995, den 13. marts 1996, den 28. november 1997, den 24. februar 1998, den 8. marts 2007, den 31. august 2010, den 8. marts 2012 og den 30. april 2020 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde