Regelsæt for Børsmæglercertificering

Certificering af medarbejdere i Investment Banker, der er medlemmer af Kapitalmarked Danmark.

Af juni 2013.
Obs! Børsmæglerforeningen har pr. 2017 ændret navn til Børsmæglerforening Danmark.

KAPITEL 1. Formål

Pkt. 1.1.

Børsmæglerforeningens certificeringsordning har til formål at understøtte tilliden til Børsmæglerforeningens medlemmer og til værdipapirmarkedet generelt. Certificeringen skal være med til at forankre den nødvendige viden og forståelse blandt medarbejderne, herunder sikre et betryggende kendskab til den børsretlige regulering samt relevante anbefalinger.

Certificeringen har baggrund i § 2 i Børsmæglerforeningens vedtægter.

KAPITEL 2. Medlemsvirksomhedernes forpligtelser

Pkt. 2.1. Ansatte, der skal certificeres

Foreningens medlemmer skal sikre sig, at de i bilag 1 nævnte medarbejdere, som varetager funktioner, der indebærer, at de kan forpligte og/eller repræsentere selskabet i forhold til kunder og/eller andre værdipapirhandlere (både medlemmer af foreningen og andre værdipapirhandlere), er certificeret af foreningen i henhold til dette regelsæt.

Medlemsvirksomhederne kan ligeledes indstille andre medarbejdere til certificeringen end de i bilag 1 nævnte. Certificeringen kan gives efter bestået prøve. 

KAPITEL 3. Pensum og prøve

Pkt. 3.1. Pensum

Pensumliste samt ændringer hertil skal godkendes af Børsmæglerforeningens complianceudvalg. Pensumlisten, der løbende opdateres, fremgår af bilag 2. 

Pkt. 3.2. Ansvar

Børsmæglerforeningen er ansvarlig for certificeringen. Gennemførelse og administration af certificeringen sker gennem Finanssektorens Uddannelsescenter.

Pkt. 3.3. Administration af certificering

Finanssektorens Uddannelsescenter administrerer certificeringen, herunder afholdelse af prøver med henblik på opnåelse af certificering samt afholdelse af frivillige, kvalificerende kurser.

Der kan benyttes ekstern bistand til at gennemføre kursus og prøve samt til at bedømme besvarelserne.

Finanssektorens Uddannelsescenter udpeger i samråd med Børsmæglerforeningens complianceudvalg lærer- og censorkorps.

Pkt. 3.4. Indstilling til prøve

Enhver person, som ikke er certificeret i henhold til dette regelsæt, og som ansættes som medarbejder i en certificeringskrævende stilling i en medlemsvirksomhed, skal tilmeldes førstkommende prøve med henblik på opnåelse af certificering. I øvrigt henvises til dispensationsmulighed, jf. afsnit 4.2. Det er den enkelte medlemsvirksomhed, der afgør, om den ansatte har en certificeringskrævende stilling og dermed skal certificeres. Tvivlstilfælde kan forelægges for Børsmæglerforeningen.

Pkt. 3.5. Prøve

Deltagerne i prøven skal demonstrere, at de har et godt kendskab til de regelsæt og anbefalinger, der er nævnt i bilag 2. Der skal tilbydes prøve løbende og mindst 2 gange om året, således at prøven afholdes, hvis der er tilstrækkeligt tilmeldte. Prøven kan bestå af multiple choice-opgaver i kombination med korte tekstspørgsmål og relevante cases. Prøven tilbydes på dansk og efter behov på engelsk.

En prøve evalueres som "bestået" eller "ikke bestået". Bedømmelsen skal foreligge senest 6 uger efter, at prøven er afholdt. Hvis en medarbejder, der er tilmeldt prøven, ikke møder frem, bedømmes prøven som “ikke bestået”, medmindre Finanssektorens Uddannelsescenter har modtaget en gyldig framelding senest dagen før, prøven afholdes. Det er medarbejderens eget ansvar at framelde sig inden fristens udløb. Forfald skal rapporteres skriftligt pr. e-mail til Finanssektorens Uddannelsescenter på [email protected]­udd.dk.I særlige tilfælde kan Finanssektorens Uddannelsescenter acceptere en framelding efter fristens udløb.

En medarbejder skal opnå bedømmelsen "bestået" inden for en 24-måneders periode for at være ansat i funktioner, der kræver certificering. 24-månedersperioden regnes fra dagen, hvor førstkommende prøve afholdes. En medarbejder, som ved en prøve har opnået bedømmelsen “ikke-bestået”, skal gå op igen til førstkommende prøve. En medarbejder kan dog højst indstilles til prøve 3 gange. Har en medarbejder været indstillet til prøve 3 gange og alle 3 gange ikke har opnået bedømmelsen "bestået", kan medarbejderen ikke være ansat i en certificeringskrævende stilling, før bedømmelsen "bestået" er opnået. Den pågældende medarbejder kan tidligst certificeres efter en periode på 12 måneder efter sidst aflagte prøve.

Bedømmes prøven som “ikke bestået”, meddeles dette skriftligt direkte til den enkelte prøvedeltager. Det skal i denne meddelelse angives, at bedømmelsen kan påklages, jf. afsnit. 3.6. Bedømmes prøven som “bestået”, meddeles dette direkte til prøvedeltageren. Børsmæglerforeningen udsteder et certifikat som et bevis på, at vedkommende har bestået prøven. Den indleverede besvarelse opbevares fortroligt af Finanssektorens Uddannelsescenter i 12 uger efter afholdt prøve. Efter denne tid makuleres besvarelserne.

Pkt. 3.6. Klage over prøven

En prøvedeltager og/eller den medlemsvirksomhed, som har haft en eller flere prøvedeltagere, kan inden 3 uger efter at have modtaget meddelelsen om prøveresultatet klage til Finanssektorens Uddannelsescenter over bedømmelsen eller andre forhold i forbindelse med prøven.

KAPITEL 4. Tildeling og ophør af certificering

Pkt. 4.1. Vilkår for tildeling og ophør

For at blive certificeret skal en medarbejder have gennemført en af foreningens afholdte prøver og fået bedømmelsen "bestået". Jf. dog afsnit 4.2. om muligheden for at opnå dispensation fra kravet om certificering.

Certificeringen bortfalder, såfremt en medarbejder i mere end 18 måneder ikke har været ansat i en certificeringskrævende funktion. Det påhviler den enkelte medlemsvirksomhed at påse, at medarbejderen opfylder dette krav til opretholdelse af certificering. 

Pkt. 4.2. Dispensation for erfarne medarbejdere

Medarbejdere, der pr. 1. januar 2005 eller før denne dato var ansat i certificeringskrævende funktioner, og som ikke har været væk fra certificeringskrævende funktioner i mere end 18 måneder, kan opnå dispensation fra certificeringen.

Medarbejdere, der kan dokumentere en anerkendt certificering fra et andet europæisk land, og som ikke har været væk fra certificeringskrævende funktioner i mere end 18 måneder, kan opnå dispensation fra certificeringen. I hvilket omfang, en certificering kan indstilles til at blive betragtet som en anerkendt certificering, beror på en konkret vurdering i complianceudvalget og afhænger først og fremmest af, at certificeringen har et passende indhold af europæisk lovgivning på værdipapirhandelsområdet. Vurderingen er desuden betinget af, at ansøgeren indsender en veldokumenteret ansøgning til Børsmæglerforeningen. Anerkendte certificeringer er angivet i bilag 3. Det er Børsmæglerforeningens bestyrelse, som efter indstilling fra complianceudvalget godkender, hvilke certificeringer fra et andet europæisk land der kan begrunde dispensation fra krav om Børsmæglerforeningens certificering.

KAPITEL 5. Registrering og gebyrer 

Pkt. 5.1. Register

Finanssektorens Uddannelsescenter fører et register over medarbejdere, som dels har tilmeldt sig prøven, dels har opnået certificering. Medarbejdere, der er tilmeldt certificering, afgiver samtykke om registrering og behandling af persondata. Det fremgår af samtykkeerklæringen, hvilke oplysninger Finanssektorens Uddannelsescenter kan registrere.

Pkt. 5.2. Gebyr

Børsmæglerforeningens bestyrelse fastsætter kursus- og materialeaudgifter samt prøvegebyr.

KAPITEL 6. Interne retningslinjer 

Pkt. 6.1.

Medlemsvirksomhederne skal udarbejde interne retningslinjer, der som minimum indeholder:

 • Bestemmelser om afgrænsning af certificeringskrævende funktioner
 • Bestemmelser for indstilling til prøve
 • Bestemmelser om ansættelsesretlige konsekvenser, såfremt en medarbejder ikke har opnået bedømmelsen "bestået" efter tre aflagte prøver, jf. afsnit 3.5.

KAPITEL 7. Ændringer

Pkt. 7.1.

Nærværende regler om certificering kan ændres af Børsmæglerforeningens bestyrelse. Uddybende regler om den praktiske gennemførelse af certificeringen kan fastsættes af foreningens complianceudvalg efter godkendelse af foreningens bestyrelse.

Bilag 1

Omfattede personer

Certificeringen omfatter medarbejdere inden for aktie- eller erhvervsobligationsområdet på engrosmarkedet, der er ansat som:

 • Sales
 • Sales tradere 
 • Tradere
 • Analytikere.

Bilag 2 

Pensumliste

 • Værdipapirhandelsloven
 • Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel
 • Bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer (best execution)
 • Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer (før- og efterhandelsgennemsigtighed og systematisk internalisering)
 • Bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer
 • Bekendtgørelse om organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler
 • Bekendtgørelsen om, hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed
 • Bekendtgørelsen om betingelserne for officiel notering af værdipapirer
 • Bekendtgørelse om storaktionærer
 • Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret markedspraksis (Bekendtgørelse om markedsmisbrug) 
 • Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser
 • Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
 • Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter.
 • Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger m.v.
 • Forordning om short-selling
 • § 72 i lov om finansiel virksomhed
 • Krav til værdipapirhandlere og virksomhedsetik
 • Rådgiveransvar
 • Børsmæglerforeningens anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investmentbanker

Bilag 3

Anerkendte certificeringer

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde