Udvalg i Investering Danmark

De faste udvalg arbejder med faglige spørgsmål om investeringsfonde. Her kan du se en oversigt over de enkelte udvalg.

En stor del af arbejdet i Investering Danmark er forankret i de faste udvalg. Investering Danmark har nedsat en række udvalg, som arbejder inden for de områder, der er defineret i nedenstående kommissorier. Ud over de faste møder kan udvalgene supplere med ad hoc møder efter behov. Arbejdet i de faste udvalg suppleres af arbejdsgrupper – typisk når en arbejdsopgave er tidsafgrænset og tværfaglig.

Udvalget beskæftiger sig med såvel strategiske som praktiske forhold i relation til kapitalforvaltning, herunder investeringsregler, risikostyring samt produkt- og markedsudvikling. Desuden bidrager udvalget løbende til det faglige indhold til brug for kommunikationsinitiativer, høringssvar m.m. og til opdatering af Investering Danmarks branchestandarder, -vejledninger og -anbefalinger på investerings- og kapitalforvaltningsområdet. 

Udvalgsansvarlig: Chefkonsulent Kåre Valgreen

Udvalget beskæftiger sig med juridiske emner i relation til investeringsfonde og kapitalforvaltning/kapitalforvaltere og behandler spørgsmål af generel, principiel og praktisk betydning. Udvalget har en proaktiv tilgang og følger det europæiske arbejde indenfor kapitalforvaltning og investeringsfonde tæt mhptidlig interessevaretagelse, og understøtter generelt Investering Danmarks lovforberedende og lovfortolkende arbejde. Bidrager med fagligt indhold til brug for høringssvar på konsultationer og forslag til ny europæisk eller dansk lovgivning.  

Udvalgsansvarlig: Chefkonsulent Marie Louise Aldershvile

Udvalget beskæftiger sig med forhold, der har relevans for danske investeringsfondes regnskabsaflæggelse og -rapportering. Det omfatter blandt andet aflæggelse af års- og delårsrapporter, regnskabsrelevante nøgletalsdefinitioner og fortolkning af relevante love og bekendtgørelser. Udvalget kommenterer og afgiver høringssvar på forslag til ny lovgivning på regnskabsområdet og bidrager til den løbende opdatering af Investering Danmarks branchestandarder, -vejledninger og -anbefalinger på regnskabsområdet. Regnskabsudvalget har nedsat Statistisk arbejdsgruppe, der er en stående arbejdsgruppe. Statistisk arbejdsgruppe beskæftiger sig med de områder, der relaterer sig til branchens egen produktion af statistik for danske investeringsfonde.

Udvalgsansvarlig: Chefkonsulent Leonhardt Pihl

Udvalget behandler alle skatte- og momsmæssige spørgsmål, som vedrører investeringsfonde og deres investorer. Udvalget har en proaktiv tilgang til sine opgaver og søger herigennem at identificere emner, som kan bidrage til at forbedre de skatte- og momsmæssige rammer for investeringsfonde og deres investorer. Udvalget varetager sine opgaver under hensyntagen til såvel juridiske, forretningsmæssige og politiske forhold. 

Udvalgsansvarlig: Skattechef Lene Schønebeck

Udvalgets formål er at bidrage til at skabe fornuftige rammer for ansvarlige og bæredygtige investeringer, og proaktivt bidrage til den bæredygtige omstilling af samfundet. Konkret arbejdes med EU's mange initiativer indenfor bæredygtig finans, ligesom udvalget understøtter arbejdet med at følge op Forum for bæredygtig finans’ anbefalinger om bl.a. opgørelse af CO2-aftryk og minimumsstandard for bæredygtighed. Udvalget understøtter medlemmernes implementering af Principles for Responsible Investments. 

Udvalgsansvarlig: Chefkonsulent Johanne Dinesen Riishøj

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde