Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ansvarlige investeringer

Hvordan arbejder danske investeringsfonde med ansvarlige investeringer?

Den stigende internationale fokus på menneskerettigheder, miljømæssige- og sociale forhold har i de senere år i hastig grad påvirket de investeringsmæssige beslutninger i hele verden. De danske foreninger har fulgt denne trend, og størstedelen af alle investeringsforeninger i Danmark har politikker for ansvarlige investeringer. Danmark og danske virksomheder er kendt for at gå foran, når det gælder ansvarlighed. Dette gælder også de finansielle virksomheder, og alle større danske investeringsforeninger har underskrevet FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Principperne er beskrevet nedenfor.

 

Screening og overvågning af selskaber

De danske investeringsforeninger screener for selskaber, som producerer konventionsomfattede våben, som er forbudt i henhold til FN konventioner, dvs. de investerer ikke i selskaber, som producerer klyngebomber eller landminer.
De fleste foreninger screener derudover for selskaber, som overtræder internationaler normer for børnearbejde, lønmodtagerrettigheder, miljøpolitik m.v. De betegnes i daglig tale ESG-kriterier (Environment, Social og Governance). I de fleste tilfælde samarbejder foreningerne med screening bureauer, som i samarbejde med andre investorer overvåger selskaberne. Oftest screenes for overtrædelse af FN's 10 Global Compact principper, som kan inddeles i fire hovedgrupper.

Menneskerettigheder
Arbejdstagerrettigheder
Miljø
Antikorruption
Mange screener også for selskaber, som overtræder fx OECD's retningslinjer, ILO's arbejdsmarkeds-konventioner og FN's menneskerettighedserklæring.

Fonde med forskellige strategier for ansvarlige investeringer
Der er mange forskellige metoder og tilgange til at arbejde med ansvarlige investeringer, og området er i hastig udvikling. De mest almindelige metoder er

 • Negativ screening. De fleste fonde har en screening for normbrud, således at selskaberne ikke er en del af fondes investeringsunivers, eller kan blive frasolgt.
  Evaluering af selskaber ud fra ESG-kriterier. Nogle fonde udfører detaljerede analyser af ESG-kriterierne for de enkelte selskaber, således at ESG-kriterier indgår på linje med andre finansielle parametre. Selskaberne udvælges med henblik på at sikre det højest mulige risiko-risikojusterede afkast til investorerne, og denne metode beskrives ofte som "best-in-class". 
 • Etiske fonde/SRI. Nogle fonde har særlige strenge kriterier til de selskaber, som fonden investerer i, og de markedsføres oftest som etiske fonde eller SRI fonde. Fondene kan her have en politik om, at de ikke investerer i selskaber, som producerer alkohol, våben og tobak. Fonde kan også have en politik om hurtigere frasalg af selskaber med bekræftede normbrud.
 • Impact fonde. Disse fonde har yderligere målsætninger end det højest mulige afkast. Det kan eksempelvis være at bidrage til at opnå særlige miljømæssige eller sociale resultater. 

Dialog med selskaber

Såfremt et selskab overtræder en international norm eller konvention, kan investeringsforeningen indgå i dialog med selskabet som aktiv ejer for at rette op på forholdet. Det sker typisk i samarbejde med andre investorer gennem internationale screeningsbureauer. Disse bureauer tilbyder i mange tilfælde også at stemme på selskabernes generalforsamlinger på vegne af investeringsforeningen. Således kan mange investorer og fonde gå sammen og forsøge at påvirke et selskab til en bestemt retning. Såfremt dialog med et selskab ikke er resultatgivende, kan det blive nødvendigt at sælge aktien.

Investering Danmarks Fund Governance anbefalinger siger, at foreningerne bør udøve aktivt ejerskab og så vidt muligt stemme på selskabernes generalforsamlinger, evt. i samarbejde med andre investorer.

Ansvarlig investering i statsobligationer

Ved investering i statsobligationer er der ikke de samme muligheder for aktivt ejerskab, engagement og investorsamarbejde som f.eks. ved investeringer i aktier. Det kan derfor være nødvendigt at udelukke investeringer fremfor at forsøge at påvirke forholdene i landene. Der kan dog være gode grunde til at fastholde investeringer i statsobligationer af hensyn til et lands udvikling. ESG-faktorer, der kan indgå i vurderingen af et lands kreditværdighed, er bl.a. respekt for menneskerettigheder, god regeringsførelse (herunder korruption) og sociale forhold. Ved investering i statsobligationer fra udviklingslande er det særligt vigtigt at overvåge disse forhold.

 

Investering Danmarks brancheanbefaling om ansvarlige investeringer

Investering Danmark har i juni 2016 vedtaget en ny brancheanbefaling om ansvarlige investeringer. Anbefalingen beskriver de forhold, som investeringsforeningerne som minimum bør overveje, når de vedtager en politik for ansvarlige investeringer.

Læs anbefalingen her

 

De seks UN PRI principper

Alle større danske investeringsforeninger har underskrevet UN PRI principperne, som er:

 1. Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.
 2. Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.
 3. Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
 4. Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
 5. Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.
 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde