Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Om afkast

Når du ejer investeringsfonde, er det nemt at følge resultatet af dine investeringer. Foreningerne beregner afkastet hver dag på basis af den helt præcise værdi af investeringerne.

Her i afkaststatistikkerne viser vi tal fra alle danske investeringsforeninger - gjort op på præcis samme måde. Derfor kan du f.eks. benytte afkaststatistikken til at se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre.

Du kan også benytte statistikken som et værktøj, når du skal vælge mellem de forskellige investeringer. Du kan sammenligne afkast over korte perioder - fx seneste måned eller siden årsskiftet og helt op til 10 års sigt. Afkastene opdateres hver måned på basis af indberetninger fra investeringsforeningerne.

Vi måler foreningernes afkast

Formålet med statistikkerne er at give investorer og rådgivere adgang til retvisende informationer om afkastene i enkelte foreninger, så de kan sammenligne afkastene på tværs af foreninger. Derfor måler statistikken foreningernes afkast - og ikke den enkelte investors afkast efter skat. For det er helt individuelt. Det afhænger af din skattesats, dine omkostninger ved geninvestering af udbytter, om du investerer fri opsparing eller pensionsopsparing, hvor dygtig du er til at time dine køb og salg m.v.

Udregning på basis af indre værdi

Investeringsfondsbranchens officielle afkaststatistik opgøres på baggrund af afdelingernes opgjorte indre værdi - dvs. den regnskabsmæssige værdi af investeringerne. De udbetalte udbytter er forudsat geninvesteret i den enkelte fond umiddelbart efter generalforsamlingen.

Vi måler i danske kroner

Afkastene måles altid i danske kroner. Investeringsforeningernes store investeringer i udenlandske papirer omregnes altså til danske kroner, før vi beregner afkastet. 

Investeringsforeningens omkostninger er trukket fra 

Afkastene er gjort op, efter at fondens administrationsomkostninger og handelsomkostninger er trukket fra. Til gengæld tager vi ikke højde for dine omkostninger ved at købe og sælge. Det hænger sammen med, at disse omkostninger er helt individuelle for den enkelte investor.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Afkaststatistikken viser, hvad fondene har givet i afkast over forskellige tidsperioder. Afkastet viser altså resultaterne frem til nu - og historiske afkast er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Derfor skal du være varsom med alene at investere på grundlag af de hidtidige afkast. Din samlede investeringsprofil, hvor individuelle faktorer som skat, risikovillighed og tidshorisont indgår, bør være udgangspunktet, når du vælger investeringsbeviser.

Følger internationale standarder

Investeringsfondsbranchens beregningsprincipper er i overensstemmelse med mangeårig international praksis, Finanstilsynets bekendtgørelser, gældende lovgivning og principperne defineret i den internationale GIPS-standard.

Du vælger selv, hvad du vil se

Øverst kan du vælge mellem at se afkastet:

  • for en enkelt fond (ISIN)
  • for alle fonde med samme investeringsområde. Fondene er sorteret efter deres konkrete investeringer. Fordelen ved kategorierne er, at du ikke kommer til at sammenligne afkastet af f.eks. en dansk aktiefond med afkastet af en global obligationsfond, da de investerer forskelligt og derfor ligger i forskellige kategorier.
  • for alle fonde fra en enkelt investeringsforening. Så får du adgang til alle produkter/investeringer fra én investeringsforening – uanset deres investeringsområde. Afhængigt af, hvad du vælger, kan du sortere yderligere via forskellige filtre.

Du vælger selv, hvordan du vil se afkastet

Du kan se afkastet på to måder. Dem forklarer vi herunder. Derfor kan du vælge den måde, som passer dig bedst.

  • Afkast kort/langt sigt. Her ser du det samlede afkast gjort op i forskellige faste perioder - f.eks. "tre år". Hvis du ser på statistikken fra april 2015, så dækker "tre år" perioden april 2012 til april 2015. Det akkumulerede afkast er annualiseret. Det betyder, at vi tager højde for rentesrente-effekten, hvis vi måler på perioder længere end eet år. Har en fond to år i træk givet 10 pct. i afkast hvert år, svarer det til et annualiseret afkast på 21 pct.
  • Kalender-års afkast: Her ser du afkastet af de forskellige investeringer gjort op år for år.

Markedsindeks viser, hvordan markedet har udviklet sig

I næsten alle kategorier viser vi udviklingen i et såkaldt markedsindeks sammen med fondenes afkast. Vi har valgt nogle markedsindeks, som måler den generelle markedsudvikling på de enkelte investeringsområder. Men du skal være opmærksom på, at de markedsindeks, vi viser, ikke nødvendigvis er benchmark for de enkelte fonde. De informationer finder du på investeringsforeningernes hjemmesider, i prospekterne m.v. Et markedsindeks beregnes helt uden omkostninger. Investeringsforening- ernes afkast er derimod gjort op efter omkostninger. Man kan sige det på den måde, at investeringsforeninger på forhånd er lidt bagud på point. Hvis et marked et år stiger 20 pct., og en fond har en omkostningsprocent på 1 pct., så skal fondens investeringer give et afkast på 21 pct., for at den holder trit med markedsudviklingen.

Vi har også regnet på risikoen

I tilknytning til afkaststatistikerne finder du også en indikator for risikoen ved de enkelte investeringer. Risikoindikatoren er en standardiseret visning af risikoen på de enkelte investeringsbeviser baseret på udsvingene i bevisernes værdi over de seneste 5 år.

Kategorien 1 er den mindst risikable investering - dvs. den med mindst udsving. De mest risikable beviser ender i kategori 7. Du finder risikoskalaen i varedeklarationerne på investeringsbeviser - Central investorinformation. Derfor kalder vi den for "CI risiko". For fonde, der ikke har eksisteret i 5 år, er indikatoren helt eller delvist beregnet på basis af markedsudviklingen.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde